ઉધો સાંભળે અમને શ્યામ (87)

ઉધો સાંભળે અમને શ્યામ, અંતરના આરામ
અંતરના આરામ મારા, મન તણો વિશ્રામ –ટેક

નેહ નથી કરવો નટવરસે, ન લઇશ નટખટનું નામ
પ્રિત કરીને પરહરવા ઇ, કામણગારાનું કામ –1

કાળજ કોર્યા કપટી કાને, અનહદ કરી હેરાન
સંદેશ નથી સાંભળવો એનો, એ ધુતારાનું ધામ –2

અપરાધ શું આવ્યો અમારો, છોડી ગયા ગોકુલ ગામ
વિના મુલ્યની દાસી અમે, ન લેવાનું એક દામ –3

મથુરામાં મોહી પડ્યા, બેઠા કુબ્જાને ધામ
કાળા કાનને કાળી કુબજા, રંગમાં દોઇ સમાન –4

કાળજ વિંધ્યા કાળે કાને, મારી મોહનના બાણ
ભજનપ્રકાશ ભવભવના ભૂલે, નંદકુંવરનું નામ –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: