Daily Archives: 17/12/2008

શુભ સંસ્કારોનો સંચય – (36)

ગીતા પ્રવચનો (વિનોબા)
અધ્યાય આઠમો – પ્રયાણસાધના : સાતત્યયોગ
પ્રકરણ ૩૬ – શુભ સંસ્કારોનો સંચય

1. માણસનું જીવન અનેક સંસ્કારોથી ભરેલું હોય છે. આપણે હાથે અસંખ્ય ક્રિયાઓ થયા કરે છે. તેનો હિસાબ માંડવા બેસીએ તો અંત ન આવે. સ્થૂળ પ્રમાણમાં માત્ર ચોવીસ કલાકની ક્રિયાઓ લઈએ તો કેટલીયે જોવાની મળશે. ખાવું, પીવું, બેસવું, ઊંઘવું, ચાલવું, ફરવા જવું, કામ કરવું, લખવું, બોલવું, વાંચવું અને આ ઉપરાંત તરેહતરેહનાં સ્વપ્નાં, રાગદ્વેષ, માનાપમાન, સુખદુઃખ, એમ ક્રિયાના અનેક પ્રકાર આપણને જોવાના મળશે. મન પર એ બધી ક્રિયાઓના સંસ્કાર પડ્યા કરે છે. એથી જીવન એટલે શું એવો કોઈ સવાલ કરે તો જીવન એટલે સંસ્કારસંચય એવી વ્યાખ્યા હું કરૂં.

2. સંસ્કાર સારા-નરસા હોય છે. બંનેની માણસના જીવન પર અસર થયેલી હોય છે. બચપણની ક્રિયાઓનું તો સ્મરણ જ રહેતું નથી. પાટી પરનું લખાણ ભૂંસી નાખ્યું હોય તેવું આખા બચપણનું થઈ જાય છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કારો તો છેક સાફ ભૂંસાઈ ગયેલા હોય છે, અને તે એટલે સુધી કે પૂર્વજન્મ હતો કે નહીં તેની પણ શંકા થઈ શકે છે. આ જન્મનું નાનપણ યાદ આવતું નથી તો પૂર્વજન્મની વાત શું કામ કરવી ? પણ પૂર્વજન્મની વાત રહેવા દઈએ. આપણે આ જન્મનો જ વિચાર કરીએ. આપણી જેટલી ક્રિયાઓ ધ્યાનમાં રહે છે તેટલી જ થઈ છે એવુંયે નથી. અનેક ક્રિયાઓ અને અનેક જ્ઞાન થતાં રહે છે. પણ એ ક્રિયાઓ ને એ બધાં જ્ઞાનો મરી પરવારે છે ને છેવટે થોડા સંસ્કાર માત્ર બાકી રહી જાય છે.

રાત્રે સૂતી વખતે આપણે દિવસ દરમ્યાનની બધી ક્રિયાઓ યાદ કરવા જઈએ તોયે પૂરી યાદ આવતી નથી. કઈ યાદ આવે છે ? જે કૃતિઓ બહાર તરી આવનારી હોય છે તે જ નજર સામે રહે છે. ખૂબ તકરાર કરી હોય તો તે જ યાદ આવ્યા કરે છે. તે દિવસની તે જ મુખ્ય કમાણી. બહાર તરી આવતી મોટી મોટી વાતોના સંસ્કારની છાપ મનમાં ઊંડી ઊતરી જાય છે. મુખ્ય ક્રિયા યાદ આવે છે, બાકીની ઝાંખી પડી જાય છે. રોજનીશી લખતા હોઈએ તો આપણે રોજ બેચાર મહત્તવની બાબતો નોંધીશું. દરેક દિવસના આવા સંસ્કારો લઈ એક અઠવાડિયાનું તારણ કાઢીશું તો એમાંથીયે ગળી જઈને અઠવાડિયા દરમ્યાનની થોડી બહાર તરી આવતી મોટી મોટી વાતો બાકી રહી જશે. પછી મહિનામાં આપણે શું શું કર્યું તે જોવા બેસીશું તો આખા મહિનામાં બનેલી જે મહત્વની વાતો હશે તેટલી જ નજર સામે આવશે. આમ પછી છ મહિનાનું, વરસનું, પાંચ વરસનું, યાદ કરતાં કરતાં તારણરૂપે બહુ થોડી મહત્વની વાતો ધ્યાનમાં રહે છે. અને તેમના સંસ્કાર બને છે. અસંખ્ય ક્રિયાઓ અને અનંત જ્ઞાનો થયાં છતાં છેવટે મનની પાસે બહુ થોડી સિલક બાકી રહેતી જણાય છે. જે તે કર્મો ને જે તે જ્ઞાન આવ્યાં અને પોતાનું કામ પતાવી મરી ગયાં. બધાં કર્મોના મળીને પાંચદસ દ્રઢ સંસ્કાર જેમ-તેમ સિલક રહે છે. આ સંસ્કારો એ જ આપણી મૂડી. જીવનનો વેપાર ખેડી જે કમાણી કરી તે આ સંસ્કારસંપત્તિની છે. એકાદ વેપારી જેમ રોજનું, મહિનાનું ને આખા વરસનું નામું માંડી છેવટે આટલો નફો થયો કે આટલી ખોટ ગઈ એવો આંકડો તારવે છે તેવું જ આબેહૂબ જીવનનું છે. અનેક સંસ્કારોની સરવાળા-બાદબાકી થતાં થતાં તદ્દન ચોખ્ખુંચટ અને માપસરનું કંઈક સિલક રહે છે. જીવનની છેલ્લી ક્ષણ આવે છે ત્યારે આત્મા જીવનની સિલક યાદ કરવા માંડે છે. આખા જન્મારામાં શું કર્યું તે યાદ કરતાં તેને કરેલી કમાણી બેચાર વાતોમાં દેખાય છે. આનો અર્થ એવો નથી કે જે તે કર્મો ને જ્ઞાનો ફોગટ ગયાં. તેમનું કામ પતી ગયેલું હોય છે. હજારો રૂપિયાની ઊથલપાથલ કર્યા બાદ આખરે વેપારીની પાસે પાંચ હજારની ખોટ કે દસ હજારનો નફો એટલો જ સાર રહે છે. ખોટ ગઈ હોય તો તેની છાતી બેસી જાય છે અને નફો થયો હોય તો આનંદથી ફૂલે છે.

3. આપણું એવું જ છે. મરણ વખતે ખાવાની ચીજ પર વાસના જઈ બેઠી તો આખી જિંદગી સ્વાદ કરવાનો અભ્યાસ કર્યો છે એમ સાબિત થાય. અન્નની વાસના એ જીવનની કરેલી કમાણી થઈ. કોઈક માને મરતી વખતે છોકરાની યાદ આવે તો તે પુત્ર વિષેનો સંસ્કાર જ જોરાવર સાબિત થયો જાણવો. બાકીનાં અસંખ્ય કર્મો ગૌણ થઈ ગયાં. અંકગણિતમાં દાખલો હોય છે. તેમાં કેવા મોટા મોટા આંકડા ! પણ સંક્ષેપ કરતાં કરતાં છેવટે એક અથવા શૂન્ય જવાબ નીકળે છે. તે પ્રમાણે જીવનમાં સંસ્કારોના અનેક આંકડા જતા રહી આખરે જોરાવર એવો એક સંસ્કાર સારરૂપે બાકી રહે છે. જીવનના દાખલાનો એ જવાબ જાણવો. અંતકાળનું સ્મરણ આખા જીવનનું ફલિત છે. જીવનનો એ છેવટનો સાર મધુર નીવડે, એ છેવટની ઘડી રૂડી નીવડે તેટલા માટે આખા જીવનની બધી મહેનત હોવી જોઈએ. જેનો અંત રૂડો તેને સઘળું રૂડું. એ છેવટના જવાબ પર ધ્યાન રાખી જીવનનો દાખલો કરો. એ ધ્યેય નજર સામે રાખી જીવનની યોજના કરો. દાખલો કરતી વખતે જે ખાસ સવાલ પૂછવામાં આવેલો હોય છે તે નજર સામે રાખીને તે કરવો પડે છે. તે પ્રમાણેની રીત અજમાવવી પડે છે. મરણ વખતે જે સંસ્કાર ઉપર તરી આવે એવી ઈચ્છા હોય તેને અનુસરીને આખા જીવનનો પ્રવાહ વાળો. તેના તરફ રાત ને દિવસ મનનું વલણ રાખો.

Categories: ગીતા પ્રવચનો | Tags: | Leave a comment

ઉઠો મારા ગ્વાલ બાલ – 76

રાગઃ પ્રભાતી

ઉઠો મારા ગ્વાલ બાલ, રજની વીતી ગઇ
રવિનો પ્રકાશ ભયો, પંખીયા કલોલ દઇ –ટેક

મહી માખણના માટ ભર્યા, કઢીયલ દૂધ કંઇ
મીઠા મેવા જમો માવા, હરખે હરિ હેત દઇ –1

લીઓ લાલ લાકડી, ખંભે નાખો કામળી
બા’ર ઉભા ગ્વાલ બાલ, જાઓ ગોપાલ થઇ –2

જાઓ આવો વેલા પ્રભુ, ધેનુ ચરાઇ અહીં
મોહન તારા મુખડામાં, મારૂં સર્વ સમાણું સઇ –3

જમુનાના તટ પર, બંસી બજાવો જઇ
ભજનપ્રકાશ ગોપી ભાન ભૂલી, સાંભળે શ્રવણ દઇ –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (V)

V
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Alambazar Math. Year: 1897, May.]

It was the 19th Vaishâkha (April-May) of the year 1303 B.S. Swamiji had agreed to initiate the disciple today. So, early in the morning, he reached the Alambazar Math. Seeing the disciple Swamiji jocosely said, “Well, you are to be ‘sacrificed’ today, are you not?”
After this remark to the disciple, Swamiji with a smile resumed his talk with others about American subjects. And in due relevancy came along such topics also as how one-pointed in devotion one has to be in order to build up a spiritual life, how firm faith and strong devotion to the Guru have to be kept up, how deep reliance has to be placed on the words of the Guru, and how even one’s life has to be laid down for his sake. Then putting some questions to the disciple, Swamiji began to test his heart: “Well, are you ready to do my bidding to your utmost, whatever it be and whenever it may come? If I ask you to plunge into the Ganga or to jump from the roof of a house, meaning it all for your good, could you do even that without any hesitation? Just think of it even now; otherwise don’t rush forward on the spur of the moment to accept me as your Guru.” And the disciple nodded assent to all questions of the kind.

Swamiji then continued: “The real Guru is he who leads you beyond this Mâyâ of endless birth and death — who graciously destroys all the griefs and maladies of the soul. The disciple of old used to repair to the hermitage of the Guru, fuel in hand; and the Guru, after ascertaining his competence, would teach him the Vedas after initiation, fastening round his waist the threefold filament of Munja, a kind of grass, as the emblem of his vow to keep his body, mind, and speech in control. With the help of this girdle, the disciples used to tie up their Kaupinas. Later on, the custom of wearing the sacred thread superseded this girdle of Munja grass.”

Disciple: Would you, then, say, sir, that the use of the holy thread we have adopted is not really a Vedic custom?

Swamiji: Nowhere is there mention of thread being so used in the Vedas. The modern author of Smritis, Raghunandana Bhattacharya, also puts it thus: “At this stage,* the sacrificial girdle should be put on.” Neither in Gobhila’s Grihya-Sutras do we find any mention of the girdle made of thread. In the Shâstras, this first Vedic Samskâra (purification ceremony) before the Guru has been called the Upanayana; but see, to what a sad pass our country has been brought! Straying away from the true path of the Shastras, the country has been overwhelmed with usages and observances originating in particular localities, or popular opinion, or with the womenfolk! That’s why I ask you to proceed along the path of the Shastras as in olden times. Have faith within yourselves and thereby bring it back into the country. Plant in your heart the faith of Nachiketâ. Even go up to the world of Yama like him. Yes, if to know the secrets of the Atman, to liberate your soul, to reach the true solution of the mystery of birth and death, you have to go to the very jaws of death and realise the truth thereby, well, go there with an undaunted heart. It is fear alone that is death. You have to go beyond all fear. So from this day be fearless. Off at once, to lay down your life for your own liberation and for the good of others. What good is it carrying along a load of bones and flesh! Initiated into the Mantra of extreme self-sacrifice for the sake of God, go, lay down for others this body of flesh and bones like the Muni Dadhichi! Those alone, say the Shastras, are the real Gurus, who have studied the Vedas and the Vedanta, who are knowers of the Brahman, who are able to lead others beyond to fearlessness; when such are at hand, get yourself initiated, “no speculation in such a case”. Do you know what has become of this principle now? — “like the blind leading the blind”!

* * *

The initiation ceremony was duly gone through in the chapel. After this Swamiji spoke out: “Give me the Guru-dakshinâ.”* The disciple replied, “Oh, what shall I give?” On this Swamiji suggested, “Well, fetch any fruit from the store-room.” So the disciple ran to the store-room and came back into the chapel with ten or twelve lichis. These Swamiji took from his hand and ate them one by one, saying, “Now, your Guru-dakshina is made.”

A member of the Math, Brahmachâri (now Swami) Shuddhananda, also had his initiation from Swamiji on this occasion.

Swamiji then had his dinner and went to take a short rest.

After the siesta, he came and sat in the hall of the upper storey. The disciple finding this opportunity asked, “Sir, how and whence came the ideas of virtue and vice?”

Swamiji: It is from the idea of the manifold that these have evolved. The more a man advances towards oneness, the more ideas of “I” and “you” subside, ideas from which all these pairs of opposites such as virtue and vice have originated. When the idea that So-and-so is different from me comes to the mind, all other ideas of distinction begin to manifest, while with the complete realisation of oneness, no more grief or illusion remains for man, ” — For him who sees oneness, where is there any grief or any delusion?” Sin may be said to be the feeling of every kind of weakness. From this weakness spring jealousy, malice, and so forth. Hence weakness is sin. The Self within is always shining forth resplendent. Turning away from that people say “I”, “I”, “I”, with their attention held up by this material body, this queer cage of flesh and bones. This is the root of all weakness. From that habit only, the relative outlook on life has emerged in this world. The absolute Truth lies beyond that duality.

Disciple: Well, is then all this relative experience not true ?

Swamiji: As long as the idea of “I” remains, it is true. And the instant the realisation of “I” as the Atman comes, this world of relative existence becomes false. What people speak of as sin is the result of weakness — is but another form of the egoistic idea, “I am the body”. When the mind gets steadfast in the truth, “I am the Self”, then you go beyond merit and demerit, virtue and vice. Shri Ramakrishna used to say, “When the ‘I’ dies, all trouble is at an end.”

Disciple: Sir, this “I” has a most tenacious life. It is very difficult to kill it.

Swamiji: Yes, in one sense, it is very difficult, but in another sense, it is quite easy. Can you tell me where this “I” exists? How can you speak of anything being killed, which never exists at all? Man only remains hypnotised with the false idea of an ego. When this ghost is off from us, all dreams vanish, and then it is found that the one Self only exists from the highest Being to a blade of grass. This will have to be known, to be realised. All practice or worship is only for taking off this veil. When that will go, you will find that the Sun of Absolute Knowledge is shining in Its own lustre. For the Atman only is self-luminous and has to be realised by Itself. How can that, which can be experienced only by itself be known with the help of any other thing? Hence the Shruti says, says, ” — Well, through what means is that to be known which is the Knower?” Whatever you know, you know through the instrumentality of your mind. But mind is something material. It is active only because there is the pure Self behind it. So, how can you know that Self through your mind? But this only becomes known, after all, that the mind cannot reach the pure Self, no, nor even the intellect. Our relative knowledge ends just there. Then, when the mind is free from activity or functioning, it vanishes, and the Self is revealed. This state has been described by the commentator Shankara as or supersensuous perception.

Disciple: But, sir, the mind itself is the “I”. If that mind is gone, then the “I” also cannot remain.

Swamiji: Yes, the state that comes then is the real nature of the ego. The “I” that remains then is omnipresent, all-pervading, the Self of all. Just as the Ghatâkâsha, when the jar is broken, becomes the Mahâkâsha,* for with the destruction of the jar the enclosed space is not destroyed. The puny “I” which you were thinking of as confined in the body, becomes spread out and is thus realised in the form of the all-pervading “I” or the Self. Hence what matters it to the real “I” or the Self, whether the mind remains or is destroyed? What I say you will realise in course of time. ” — It is realised within oneself in due time.” As you go on with Shravana and Manana (proper hearing and proper thinking), you will fully understand it in due time and then you will go beyond mind. Then there will be no room for any such question.

Hearing all this, the disciple remained quiet on his seat, and Swamiji, as he gently smoked, continued: “How many Shastras have been written to explain this simple thing, and yet men fail to understand it! How they are vesting this precious human life on the fleeting pleasures of some silver coins and the frail beauty of women! Wonderful is the influence of Mahâmâyâ (Divine Illusion)! Mother! Oh Mother!”

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.