Daily Archives: 20/12/2008

રાત ને દિવસ યુદ્ધનો પ્રસંગ – 39

ગીતા પ્રવચનો (વિનોબા)
અધ્યાય આઠમો – પ્રયાણસાધના : સાતત્યયોગ
પ્રકરણ ૩૯ – રાત ને દિવસ યુદ્ધનો પ્રસંગ

15. ટૂંકમાં, બહારથી એકધારૂં સ્વધર્માચરણ અને અંદરથી ચિત્તશુદ્ધિની, હરિસ્મરણની ક્રિયા એમ અંતર્બાહ્ય કર્મવિકર્મોના પ્રવાહ કામ કરશે ત્યારે મરણ આનંદની વાત લાગશે. તેથી ભગવાન કહે છે –

म्हणूनि सगळा काळ मज आठव झुंज तुं ।

‘ માટે અખંડ તું મારી સ્મૃતિને રાખતો લડ. ’ મારૂં અખંડ સ્મરણ કર અને લડતો રહે. सदा त्यांत चि रंगला. હમેશ ઈશ્વરમાં ભળી જઈને રહે. ઈશ્વરી પ્રેમથી જ્યારે તું અંતર્બાહ્ય રંગાશે, તે રંગ જ્યારે આખાયે જીવન પર ચડશે, ત્યારે પવિત્ર વાતોમાં હમેશ આનંદ આવશે. બૂરી વૃત્તિ પછી સામી ઊભી નહીં રહે. સુંદર મનોરથોના અંકુર મનમાં ફૂટવા માંડશે. અને સારી કૃતિઓ સહેજે તારે હાથે થવા માંડશે.

16. ઈશ્વરના સ્મરણથી સારી કૃતિઓ સહેજે થવા માંડશે એ વાત સાચી. પણ કાયમ લડતો રહે એવી ભગવાનની આજ્ઞા છે. તુકારામ મહારાજ કહે છે,

रात्री दिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । अंतर्बाह्य जग आणि मन ।।

રાત ને દિવસ કાયમ અમારે લડાઈનો પ્રસંગ છે. એક બાજુ મન છે ને બીજી બાજુ અંદરનું ને બહારનું જગત છે. અંદરનું ને બહાર અનંત સૃષ્ટિ ભરેલી પડી છે. એ સૃષ્ટિની સાથે મનની એકધારી લડાઈ ચાલુ છે. એ લડાઈમાં દરેક ક્ષણે જીત જ થશે એવું નથી. જે આખરે જીત્યો તે ખરો. છેવટનો નિકાલ તે જ સાચો. સફળતા નિષ્ફળતા અનેક વાર મળશે. અપજશ મળે તેથી નિરાશ થવાનું જરાયે કારણ નથી. પથ્થર પર ઓગણીસ વાર ઘા કર્યા પણ તે ફૂટ્યો નહીં. પણ ધારો કે વીસમે ઘાએ ફૂટ્યો. તો શું પેલા આગળના ઘા નકામા ગયા ગણવા ? પેલા વીસમા ઘાની સફળતાની તૈયારી એ આગળના ઓગણીસ ઘા કરતા હતા.

17. નિરાશ થવું એટલે નાસ્તિક થવું. પરમેશ્વર સંભાળવાવાળો છે. ભરોસો રાખો. છોકરામાં હિંમત આવે તેટલા ખાતર મા તેને આમ તેમ છૂટું ફરવા દે છે. પણ તે તેને પડવા દે ખરી કે ? છોકરૂં પડતું દેખાશે કે આસ્તેથી આવીને તેને ઊંચકી લેશે. ઈશ્વર પણ તમારા તરફ જોયા કરે છે. તમારા જીવનના પતંગની દોરી તેના હાથમાં છે. એ પતંગની દોરી કોઈ વાર તે ખેંચી રાખે છે, ક્યારેક ઢીલી છોડે છે. પણ દોરી આખરે તેના હાથમાં છે એની ખાતરી રાખો. ગંગાના ઘાટ પર તરતાં શીખવે છે. ઘાટ પરના ઝાડની સાથે સાંકળ બાંધેલી હોય છે. તે કમરે બાંધીને શીખવનારને પાણીમાં ફેંકી દે છે. શીખવનાર તરવૈયા પાણીમાં તરતા જ હોય છે. પેલો શિખાઉ બેચાર ડૂબકી ખાય છે પણ આખરે તરવાની કળા હાથ કરે છે. જીવનની કળા ખુદ પરમેશ્વર આપણને શીખવી રહેલો છે.

Categories: ગીતા પ્રવચનો | Tags: | Leave a comment

અરે ક્યાં નથી કીરતાર તારો – 79

રાગઃ- ગઝલ

અરે ક્યાં નથી કીરતાર તારો, છે ચહુ દીસે ચોપાસમાં
અરે જોજો ખોલી આંખ, એ રહ્યું અસ્તિત્વ અવકાશમાં –ટેક

ચંદ્ર સુરજ તારા સો રહ્યા, સબ ત્રીકમના તારમા
કરી ગર્જના બતાવતા બધીરને, સાગર સદા સંસારમાં –1

ધડનારાને કહી બતાવતા, પર્વત કરી પોકારમાં
વૃક્ષો સદા આંગળી ઉંચી કરી, બતાવતા આકાશમાં –2

ઘટઘટમાં રહ્યો વસી, પરમાત્મા પિંડ બ્રહ્માંડમાં
ભજનપ્રકાશ ભીતરમાં જપે, તુંહી તુંહી તારમાં –3

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (VIII)

VIII
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Calcutta. Year: 1897, March or April.]

Today the disciple came to meet Swamiji at Baghbazar, but found him ready for a visiting engagement. “Well, come along with me”, were the words with which Swamiji accosted him as he went downstairs, and the disciple followed. They then put themselves into a hired cab which proceeded southwards.
Disciple: Sir, where are you going to visit, please?

Swamiji: Well, come with me and you will see.

Thus keeping back the destination from the disciple, Swamiji opened the following conversation as the carriage reached the Beadon Street: One does not find any real endeavour in your country to get the women educated. You, the men are educating yourselves to develop your manhood, but what are you doing to educate and advance those who share all your happiness and misery, who lay down their lives to serve you in your homes?

Disciple: Why, sir, just see how many schools and colleges hare sprung up nowadays for our women, and how many of them are getting degrees of B.A. and M.A.

Swamiji: But all that is in the Western style. How many schools have been started on your own national lines, in the spirit of your own religious ordinances? But alas, such a system does not obtain even among the men of your country, what to speak of women! It is seen from the official statistics that only three or four per cent of the people in India are educated, and not even one per cent of the women.

Otherwise, how could the country come to such a fallen condition? How can there be any progress of the country without the spread of education, the dawning of knowledge? Even no real effort or exertion in the cause is visible among the few in your country who are the promise of the future, you who have received the blessings of education. But know for certain that absolutely nothing can be done to improve the state of things, unless there is spread of education first among the women and the masses. And so I have it in my mind to train up some Brahmachârins and Brahmachârinis, the former of whom will eventually take the vow of Sannyâsa and try to carry the light of education among the masses, from village to village, throughout the country, while the latter will do the same among women. But the whole work must be done in the style of our own country. Just as centres have to be started for men, so also centres have to be started for teaching women. Brahmacharinis of education and character should take up the task of teaching at these different centres. History and the Purânas, housekeeping and the arts, the duties of home-life and principles that make for the development of an ideal character have to be taught with the help of modern science, and the women students must be trained up in ethical and spiritual life. We must see to their growing up as ideal matrons of home in time. The children of such mothers will make further progress in the virtues that distinguish the mothers. It is only in the homes of educated and pious mothers that great men are born. And you have reduced your women to something like manufacturing machines; alas, for heaven’s sake, is this the outcome of your education? The uplift of the women, the awakening of the masses must come first, and then only can any real good come about for the country, for India.

Near Chorebagan Swamiji gave it out to the disciple that the foundress of the Mahâkali Pâthashâlâ, the Tapasvini Mâtâji (ascetic mother), had invited him to visit her institution. When our carriage stopped at its destination, three or four gentlemen greeted Swamiji and showed him up to the first door. There the Tapasvini mother received him standing. Presently she escorted him into one of the classes, where all the maidens stood up in greeting. At a word from Mataji all of them commenced reciting the Sanskrit meditation of Lord Shiva with proper intonation. Then they demonstrated at the instance of the Mother how they were taught the ceremonies of worship in their school. After watching all this with much delight and interest, Swamiji proceeded to visit the other classes. After this, Mataji sent for some particular girl and asked her to explain before Swamiji the first verse of the third canto of Kalidasa’s Raghavamsham, which she did in Sanskrit. Swamiji expressed his great appreciation of the measure of success Mataji had attained by her perseverance and application in the cause of diffusing education among women. In reply, she said with much humility, “In my service to my students, I look upon them as the Divine Mother; well, in starting the school I have neither fame nor any other object in view.”

Being asked by Mataji, Swamiji recorded his opinion about the institution in the Visitors’ Book, the last line of which was: “The movement is in the right direction.”

After saluting Mataji, Swamiji went back to his carriage, which then proceeded towards Baghbazar, while the following conversation took place between Swamiji and the disciple.

Swamiji: How far is the birthplace of this venerable lady! She has renounced everything of her worldly life, and yet how diligent in the service of humanity! Had she not been a woman, could she ever have undertaken the teaching of women in the way she is doing? What I saw here was all good, but that some male householders should be pitchforked as teachers is a thing I cannot approve of. The duty of teaching in the school ought to devolve in every respect on educated widows and Brahmacharinis. It is good to avoid in this country any association of men with women’s schools.

Disciple: But, sir, how would you get now in thin country learned and virtuous women like Gârgi, Khanâ or Lilâvati?

Swamiji: Do you think women of the type don’t exist now in the country? Still on this sacred soil of India, this land of Sitâ and Sâvitri, among women may be found such character, such spirit of service, such affection, compassion, contentment, and reverence, as I could not find anywhere else in the world! In the West, the women did not very often seem to me to be women at all, they appeared to be quite the replicas of men! Driving vehicles, drudging in offices, attending schools, doing professional duties! In India alone the sight of feminine modesty and reserve soothes the eye! With such materials of great promise, you could not, alas, work out their uplift! You did not try to infuse the light of knowledge into them. If they get the right sort of education, they may well turn out to be the ideal women in the world.

Disciple: Do you think, sir, the same consummation would be reached through the way Mataji is educating her students? These students would soon grow up and get married and would presently shade into the likeness of all other women of the common run. So I think, if these girls might be made to adopt Brahmacharya, then only could they devote their lives to the cause of the country’s progress and attain to the high ideals preached in our sacred books.

Swamiji: Yes, everything will come about in time. Such educated men are not yet born in this country, who can keep their girls unmarried without fear of social punishment. Just see how before the girls exceed the age of twelve or thirteen, people hasten to give them away in marriage out of this fear of their social equals. Only the other day, when the Age of Consent Bill was being passed, the leaders of society massed together millions of men to send up the cry “We don’t want the Bill.” Had this been in any other country, far from getting up meetings to send forth a cry like that, people would have hidden their heads under their roofs in shame, that such a calumny could yet stain their society.

Disciple: But, sir, I don’t think the ancient law-givers supported this custom of early marriage without any rhyme or reason. There must have been some secret meaning in this attitude of theirs.

Swamiji: Well, what might have been this secret meaning, please?

Disciple: Take it, for instance, in the first place that if the girls are married at an early age, they may come over to their husbands’ home to learn the particular ways and usages of the family from the early years of their life. They may acquire adequate skill in the duties of the household under the guidance of their parents-in-law. In the homes of their own parents, on the other hand, there is the likelihood of grown-up daughters going astray. But married early, they have no chance of thus going wrong, and over and above this, such feminine virtues as modesty, reserve, fortitude, and diligence are apt to develop in them.

Swamiji: In favour of the other side of the question, again, it may be argued that early marriage leads to premature child-bearing, which accounts for most of our women dying early; their progeny also, being of low vitality, go to swell the ranks of our country’s beggars! For if the physique of the parents be not strong and healthy, how can strong and healthy children be born at all? Married a little later and bred in culture, our mothers will give birth to children who would be able to achieve the real good of the country. The reason why you have so many widows in every home lies here, in this custom of early marriage. If the number of early marriages declines, that of widows is bound to follow suit.

Disciple: But, sir, it seems to me, if our women are married late in life, they are apt to be less mindful of their household duties. I have heard that the mothers-in-law in Calcutta very often do all the cooking, while the educated daughters-in-law sit idle with red paint round their feet! But in our East Bengal such a thing is never allowed to take place.

Swamiji: But everywhere under the sun you find the same blending of the good and the bad. In my opinion society in every country shapes itself out of its own initiative. So we need not trouble our heads prematurely about such reforms as the abolition of early marriage, the remarriage of widows, and so on. Our part of the duty lies in imparting true education to all men and women in society. As an outcome of that education, they will of themselves be able to know what is good for them and what is bad, and will spontaneously eschew the latter. It will not be then necessary to pull down or set up anything in society by coercion.

Disciple: What sort of education, do you think, is suited to our women?

Swamiji: Religion, arts, science, housekeeping, cooking, sewing, hygiene — the simple essential points in these subjects ought to be taught to our women. It is not good to let them touch novels and fiction. The Mahakali Pathashala is to a great extent moving in the right direction. But only teaching rites of worship won’t do; their education must be an eye-opener in all matters. Ideal characters must always be presented before the view of the girls to imbue them with a devotion to lofty principles of selflessness. The noble examples of Sita, Savitri, Damavanti, Lilavati, Khana, and Mirâ should be brought home to their minds and they should be inspired to mould their own lives in the light of these.

Our cab now reached the house of the late Babu Balaram Bose at Baghbazar. Swamiji alighted from it and went upstairs. There he recounted the whole of his experience at the Mahakali Pathashala to those who had assembled there to see him.

Then while discussing what the members of the newly formed Ramakrishna Mission should do, Swamiji proceeded to establish by various arguments the supreme importance of the “gift of learning” and the “gift of knowledge”. (The allusion here is to the classification of various gifts, mentioned by Manu.) Turning to the disciple he said, “Educate, educate, ‘ — Than this there is no other way’.” And referring in banter to the party who do not favour educational propaganda, he said, “Well, don’t go into the party of Prahlâdas!” Asked as to the meaning of the expression he replied, “Oh, haven’t you heard? Tears rushed out of the eyes of Prahlada at the very sight of the first letter ‘Ka’ of the alphabet as it reminded him of Krishna; so how could any studies be proceeded with? But then the tears in Prahlada’s eyes were tears of love, while your fools affect tears in fright! Many of the devotees are also like that.” All of those present burst out laughing on hearing this, and Swami Yogananda said to Swamiji, “Well, once you have the urge within towards anything to be done, you won’t have any peace until you see the utmost done about it. Now what you have a mind to have done shall be done no doubt.”

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.