Posts Tagged With: Swami Vivekananda

Patriot

Patriot

Categories: Swami Vivekananda | Tags: , | 1 Comment

ગુરુ ( ભક્તિયોગ – ૨ ) – સ્વામી વિવેકાનંદ
Categories: ભારતિય સંસ્કૃતિ, ભાષણો / પ્રવચનો / વ્યાખ્યાનો, સાહિત્ય, સ્વામી વિવેકાનંદ, Swami Vivekananda | Tags: , , , | Leave a comment

Paper on Hinduism – સ્વામી વિવેકાનંદ

મીત્રો,

આમ તો આ આર્ટિક્લ “ભજનામૃતવાણી” માં ૪ ડીસેમ્બર ૨૦૦૮ ના રોજ પ્રકાશીત કરવામાં આવેલ. આજે “કુરુક્ષેત્ર” બ્લોગ પર હિંદુઈઝમ વિશે શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહજીનો સુંદર આર્ટીકલ વાંચીને થયું કે ચાલો આજે હિંદુઈઝમ પર સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારોનું રીવીઝન કરી લઈએ. સ્વામી વિવેકાનંદનો અંગ્રેજી ભાષા પરનો કાબુ પણ ખુબ જ હતો. તેમણે એકલે હાથે સમગ્ર વિશ્વ ધર્મ પરિષદને ડોલાવી મુકેલી અને શ્રોતાઓને આનંદરસમાં તરબોળ કરેલા. આ લેખનું ગુજરાતી ભાષાંતર પણ થયેલું છે પણ મુળ અંગ્રેજીમાં તે વધારે પ્રભાવશાળી રહે છે. વળી સમય મળ્યે તેને ગુજરાતીમાં મુકવાનો પણ પ્રયત્ન કરશું.


Three religions now stand in the world which have come down to us from time prehistoric – Hinduism, Zoroastrianism, and Judaism. They have all received tremendous shocks, and all of them prove by their survival their internal strength. But while Judaism failed to absorb Christianity and was driven out of its place of birth by its all-conquering daughter, and a handful of Parsees is all that remains to tell the tale of their grand religion, sect after sect arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundations, but like the waters of the sea-shore in a tremendous earthquake it receded only for a while, only to return in an all-absorbing Hood, a thousand times more vigorous, and when the tumult of the rush was over, these sects were all sucked in, absorbed and assimilated into the immense body of the mother faith. From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatry with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists and the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu’s religion.

Where then, the question arises, where is the common center to which all these widely diverging radii converge? Where is the common basis upon which all these seemingly hopeless contradictions rest? And this is the question I shall at- tempt to answer.

The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas. They hold that the Vedas are without beginning and without end. It may sound ludicrous to this audience, how a book can be without beginning or end. But by the Vedas no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times. Just as the law of gravitation existed before its discovery, and would exist if all humanity forgot it, so is it with the laws that govern the spiritual relations between soul and soul and between individual spirits and the Father of all spirits were there before their discovery, and would remain even if we forgot them.

The discoverers of these laws are called Rishis, and we honor them as perfected beings. I am glad to tell this audience that some of the very greatest of them were women.

Here it may be said that these laws as laws may be without end, but they must have had a beginning. The Vedas teach us that creation is without beginning or end. Science is said to have proved that the sum total of cosmic energy is always the same. Then, if there was a time when nothing existed, where was all this manifested energy? Some say it was in a potential form in God. In that case God is sometimes potential and sometimes kinetic, which would make Him mutable. Everything mutable is a compound and everything compound must undergo that change which is called destruction. So God would die, which is absurd-Therefore, there never was a time when there was no creation.

If I may be allowed to use a simile, creation and creator are two lines, without beginning and without end, zoning parallel to each other. God is the ever-active providence, by whose power systems after systems are being evolved out of chaos, made to run for a time, and again destroyed. This is what the Brahmin boy repeats every day:

‘The sun and the moon, the Lord created like the suns and the moons of previous cycles.’

And this agrees with modern science. Here I Stand and if I shut my eyes, and try to conceive my existence, ‘I,’ ‘I,’ ‘I’, what is the idea before me? The idea of a body. Am I, then, nothing but a combination of material substances? The Vedas declare, ‘No’ I am a spirit living in a body: I am not the body. The body will die, but I shall not die. Here I am in this body; it will fall, bull shall go on living. I had also a past. The soul was not created, for creation means a combination, which means a certain future dissolution. If then the soul was created, it must die. Some are born happy, enjoy perfect health with beautiful body, mental vigor, and all wants supplied. Others are born miserable; some are without hands or feet; others again are idiots, and only drag on a wretched existence. Why, if they are all created, why does a just and merciful God create one happy and another unhappy, why is He so partial? Nor would it mend matters in the least to hold that those who are miserable in this life will be happy in a ôare one. Why should a man be miserable even here in the reign of a just and merciful God?

In the second place, the idea of a creator God does not explain the anomaly, but simply expresses the cruel Rat of an all-powerful being. There must have been causes, then, before his birth, to make a man miserable or happy and those were his past actions.

Are not all the tendencies of the mind and the body accounted for by inherited aptitude? Here are two parallel lines of existence – one of the mind, the other of matter. If matter and its transformations answer for all that we have, there is no necessity for supposing the existence of a soul. But it cannot be proved that thought has been evolved out of matter; and if a philosophical monism is inevitable, spiritual monism is certainly logical and no less desirable than a materialistic monism; but neither of these is necessary here.

We cannot deny that bodies acquire certain tendencies from heredity, but those tendencies only mean the physical configuration through which a peculiar mind alone can act in a peculiar way. There are other tendencies peculiar to a soul caused by his past actions. And a soul with a certain tendency would, by the laws of affinity, take birth in a body which is the fittest instrument for the display of that tendency. This is in accord with science, for science wants to explain everything by habit, and habit is got through repetitions. So repetitions are necessary to explain the natural habits of a new born soul. And since they were not obtained in this present life, they must have come down from past lives.

There is another suggestion. Taking all these for granted, how is it that I do not remember anything of my past life? This can be easily explained. I am now speaking English. It is not my mother tongue; in fact, no words of my mother tongue are now present in my consciousness; but let me try to bring them up, and they rush in. That shows that consciousness is only the surface of mental ocean, and within its depths are stored up all our experiences. Try and struggle, they would come up. and you would be conscious even of your past life.

This is direct and demonstrative evidence. Verification is the perfect proof of a theory, and here is the challenge thrown to the world by the Rishis. We have discovered the secret by which the very depths of the ocean of memory can be stirred up – try it and you would get a complete reminiscence of your past life.

So then the Hindu believes that he is a spirit. Him the sword cannot pierce – him the fire cannot burn – him the water cannot melt – him the air cannot dry. The Hindu believes that every soul is a circle whose circumference is nowhere but whose center is located in the body, and that death means the change of the center from holy to body. Nor is the soul bound by the conditions of matter.

In its very essence, it is flee, unbounded, holy, pure, and perfect. But somehow or other it finds itself tied down to matter and thinks of itself as matter. Why should the free, perfect, and pure be thus under the thraldom of matter, is the next question. How can the perfect soul be deluded into the belief that it is imperfect? We have been told that the Hindus shirk the question and say that no such question can be there- Some thinkers want to answer it by positing one or more quasi-perfect beings, and use big scientific names to fill up the gap. But naming is not explaining. The question remains the same. How can the perfect become the quasi-perfect; how can the pure, the absolute change even a microscopic particle of its nature? But the Hindu is sincere. He does not want to take shelter under sophistry. He is brave enough to face the question in a manly fashion; and his answer is: ‘I do not know.’ I do not know how the perfect being, the soul, came to think of itself as imperfect, as Joined to and conditioned by matter.’ But the fact is a fact for all that. It is a fact in everybody’s consciousness that one thinks of oneself as the body. The Hindu does not attempt to explain why one thinks one is the body. The answer that it is the will of God is no explanation. This is nothing more than what the Hindu says, ‘I do not know.’

Well, then, the human soul is eternal and immortal, perfect and infinite, and death means only a change of center from one body to another. The present is determined by our past actions, and the future by the present. The soul will go on evolving up or reverting back from birth to birth and death to death. But here is another question: Is man a tiny boat in a tempest, raised one moment on the foamy crest of a billow and dashed down into a yawning chasm the next, rolling to and from at the mercy of good and bad actions – a powerless, helpless wreck in an ever-raging, ever-rushing, uncompromising current of cause and effect – a little moth placed under the wheel of causation, which rolls on crushing everything in its way and waits not for the widow’s tears or the orphan’s cry? The heart sinks at the idea, yet this is the law of nature. Is there no hope? Is there no escape? – was the cry that went up from the bottom of the heart of despair. It reached the throne of mercy, and words of hope and consolation came down and inspired a Vedic sage, and he stood up before the world and in trumpet voice proclaimed the glad tidings: ‘Hear, ye children of immortal bliss! even ye that reside in higher spheres! I have found the Ancient One who is beyond all darkness, all delusion: knowing Him alone you shall be saved from death over again. ‘Children of immortal bliss’ -what a sweet, what a hopeful name! Allow me to call you, brethren, by that sweet name -heirs of immortal bliss – yea, the Hindu refuses to call you sinners. We are the Children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings divinities on earth – sinners! It is a sin to call a man. so; it is standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal; ye are not matter, ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter.
Thus it is that the Vedas proclaim not a dreadful combination of unforgiving laws, not an endless prison of cause and effect, but that at the head of all these laws, in and through every particle of matter and force, stands One, ‘by whose command the wind blows, the fire burns, the clouds rain and death stalks upon the earth.’

And what is His nature?

He is everywhere, the pure and formless One, the Almighty and the All-merciful. ‘Thou art our father, Thou art our mother, Thou art our beloved friend, Thou art the source of all strength; give us strength. Thou art He that beareth the burdens of the universe; help me bear the little burden of this life.’ Thus sang the Rishis of the Veda. And how to worship Him? Through love He is to be worshiped as the one beloved, dearer than everything in this and the next life.’

This is the doctrine of love declared in the Vedas, and let us see how it is fully developed and taught by Krishna whom the Hindus believe to have been God incarnate on earth.

He taught that a man ought to live in this world like a lotus leaf, which grows in water but is never moistened by water; so a man ought to live in the world – his heart to God and his hands to work.
It is good to love God for hope of reward in this or the next world, but it is better to love God for love’s sake; and the prayer goes: ‘Lord, I do not want wealth nor children nor learning. If it be Thy will, I shall go from birth to birth; but grant me this, that I may love Thee without the hope of reward – love unselfishly for love’s sake.’

One of the disciples of Krishna, the then Emperor of India, wag driven from his kingdom by his enemies and had to take shelter with his queen, in a forest in the Himalayas and there one day the queen asked how it was that he, the most virtuous of men, should suffer so much misery. udhishthira answered, ‘Be hold, my queen, the Himalayas, how grand and beautiful they are; I love them. They do not give me any- thing but my nature is to love the grand, the beautiful, therefore I love them. Similarly, I love the Lord. He is the source of all beauty, of all sublimity. He is the only object to beloved; my nature is to love Him, and therefore I love. I do not pray for any- thing; I do not ask for anything. Let Him place me wherever He likes. I must love Him for love’s sake. I cannot trade in love.’
The Vedas teach that the soul is divine, only held in the bondage of matter; perfection will be reached when this bond will burst, and the word they use for it is, therefore, Mukti – freedom, freedom from the bonds of imperfection, freedom from death and misery- And this bondage can only fall off through the mercy of God, and this mercy comes on the pure. So purity is the condition of His mercy. How does that mercy act? He reveals Himself to the pure heart; the pure and the stainless see God, yea, even in this life; then and then only all the crookedness of the heart is made straight. Then all doubt ceases. He is no more the freak of a terrible law of causation. This is the very center, the very vital conception of Hinduism. The Hindu does not want to live upon words and theories, If there are existences beyond the ordinary sensuous existence, he wants to come face to face with them. If there is a soul in him which is not matter, if there is an all-merciful universal Soul, he will Rota Him direct. He must see Him, and that alone can destroy all doubts. So the best proof a Hindu sage gives about the soul, about God, is: ‘I have seen the soul; I have seen God.’ And that is the only condition of perfection. The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realizing – not in believing, but in being and becoming.

Thus the whole object of their system is by constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God, and see God; and this reaching God, seeing God, becoming perfect even as the Father in Heaven is perfect, constitutes the religion of the Hindus.

And what becomes of a man when he attains perfection? He lives a life of bliss infinite. He enjoys infinite and perfect bliss, having obtained the only thing in which man ought to have pleasure, namely God, and enjoys the bliss with God.

So far all the Hindus are agreed. This is the common religion of all the sects of India; but then perfection is absolute, and the absolute cannot be two or three. It cannot have any qualities. It cannot be an individual. And so when a soul becomes perfect and absolute, it must become one with Brahman, and it would only realize the Lord as the perfection, the reality, of its own nature and existence, the existence absolute, knowledge absolute, and bliss absolute. We have often and often read this called the losing of individuality and becoming a stock or a stone.

‘He jests at scars that never felt a wound.’

I tell you it is nothing of the kind. If it is happiness to enjoy the consciousness of this small body, it must be greater happiness to enjoy the consciousness of two bodies, the measure of happiness increasing with the consciousness of an increasing number of bodies, the Rim, the ultimate of happiness, being reached when it would become a universal consciousness.

Therefore, to gain this infinite universal individuality, this miserable little prison – individuality must go. Then alone can death cease when I am one with life, then alone can misery cease when I am one with happiness itself, then alone can all errors cease when I am one with knowledge itself; and this is the necessary scientific conclusion- Science has proved to me that physical individuality is a delusion, that really my body is one little continuously changing body in an unbroken ocean of matter, and Advaita (unity) is the necessary conclusion with my other counterpart, Soul.

Science is nothing but the finding of unity. As soon as science would reach perfect unity, it would stop from further progress, because it would reach the goal. Thus chemistry could not progress farther when it would discover one element out of which all others could be made. Physics would stop when it would be able to fulfill its services in discovering one energy of which all the others are hut manifestations, and the science of religion become perfect when it would discover Him who is the one life in a universe of death, Him who is the constant basis of an ever-changing world, One who is the only Soul of which all souls are but delusive manifestations. Thus is it, through multiplicity and duality, that the ultimate unity is reached. Religion can go no farther. This is the goal of all science.

All science is bound to come to this conclusion in the long run. Manifestation, and not creation, is the word of science today; and the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusions of science.

Descend we now from the aspirations of philosophy to the religion of the ignorant. At the very outset, I may tell you that there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens, one will find the worshipers applying all the attributes of God, including omnipresence. to the images. It is not polytheism, nor would the name henotheism explain the situation.

‘The rose, called by any other name, would smell as sweet.’ Names are not explanations.

I remember, as a boy, hearing a Christian missionary preach to crowd in India. Among other sweet things he was telling them was, that if he gave a blow to their idol with his stick. what could it do? One of his hearers sharply answered, ‘If I abuse your God, what can He do?’ ‘ou would be punished,’ said the preacher, ‘when you die.’ ‘So my idol will punish you when you die,’ retorted the Hindu.

The tree is known by its fruits. When l have seen amongst them that are called idolaters, men, the like of whom, in morality and spirituality and love, I have never seen anywhere, l stop and ask myself, ‘Can sin beget holiness?’

Superstition is a great enemy of man, but bigotry is worse. Why does a Christian go to church? Why is the cross holy? Why is the face turned toward the sky in prayer? Why are there so many images in the Catholic Church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethren, we can Do more think about anything without a mental image than we can live without breathing- By the law of association the material image calls up the mental idea and vice versa. This is why the Hindu uses an external symbol when he worships. He will tell you. it helps to keep his mind fixed on the Being to whom he prays. He knows as well as you do that the image is not God, is not omnipresent. finer all, how much does omnipresence mean to almost the whole world? It stands merely as a word, a symbol. Has God superficial area? If not, when we repeat that word ‘omnipresent’, we think of the extended sky. or of space – that is all.

As we find that somehow or other, by the laws of our mental constitution, we have to associate our ideas of infinity with the image of the blue sky, or of the sea, so we naturally connect our idea of holiness with the image of a church, a mosque, or a cross. The Hindus have associated the ideas of holiness, purity, truth, omnipresence, and such other ideas with different images and forms. But with this difference that while some people devote their whole lives to their idol of a church and never rise higher, because with them religion means an intellectual assent to certain doctrines and doing good to their fellows, the whole religion of the Hindu is centered in realization. Man is to become divine by realizing the divine. Idols or temples or churches or books are only the supports, the helps, of his spiritual childhood; but on and on he must progress.

He must not stop anywhere. ‘External worship, material worship’ ?,’ say the scriptures, ‘is the lowest stage,’ struggling to rise high, mental prayer is the next stage, but the highest stage is when the Lord has been realized., Mark, the same earnest man who is kneeling before the idol tells you, ‘Him the sun cannot express, nor the moon, nor the stars, the lightning cannot express Him, nor what we speak of as fire; through Him they shine.’ But he does not abuse anyone’s idol or call its worship sin. He recognizes in it a necessary stage of life. ‘The child is father of the man.’ Would it be right for an old man to say that childhood is a sin or youth a sin?

If a man can realize his divine nature with the help of an image, would it be right to call that a sin? Nor, even when he has passed that stage, should he call it an error. To the Hindu, man is not traveling from error to truth, but from truth to truth, from lower to higher truth. To him all the religions from the lowest fetishism to the highest absolutism, mean so many attempts of the human soul to grasp and realize the Infinite, each determined by the conditions of its birth and association, and each of these marks a stage of progress; and every soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the Glorious Sun.

Unity in variety is the plan of nature, and the Hindu has recognized it. Every other religion lays down certain fixed dogmas and tries to force society to adopt them. It places before society only one coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit John or Henry he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the absolute can only be realized, or thought of, or stated through the relative, and the images, crosses, and crescents are simply so many symbols – so many pegs to hang spiritual ideas on. It is not that this help is necessary for everyone, but those that do not need it have no right to say that it is wrong. Nor is it compulsory in Hinduism.

One thing I must tell you. Idolatry in India does not mean anything horrible. It is not the mother of harlots. On the other hand, it is the attempt of undeveloped minds to grasp high spiritual truths. The Hindus have their faults, they sometimes have their exceptions; but mark this, they are always for punishing their own bodies, and never for cutting the throats of their neighbors. If the Hindu fanatic burns himself on the pyre, he never lights the fire of Inquisition. And even this cannot be laid at the door of his religion any more than the burning of witches can be laid at the door of Christianity.

To the Hindu, then, the whole world of religions is only a traveling, a coming up, of different men and women, through various conditions and circumstances, to the same goal. Every religion is only evolving a God out of the material man, and the same God is the inspirer of all of them. Why, then, are there so many contradictions? They are only apparent, says the Hindu. The contradictions come from the same truth adapting itself to the varying circumstances of different natures.

It is the same light coming through glasses of different colors- And these little variations are necessary for purposes of adaptation. But in the heart of everything the same truth reigns. The Lord has declared to the Hindu in His incarnation as Krishna: ‘I am in every religion as the thread through a string of pearls. Wherever thou seest extraordinary holiness and extraordinary power raising and purifying humanity, know thou that I am there. ‘ And what has been the result? I challenge the world to find, throughout the whole system of Sanskrit philosophy, any such expression as that the Hindu alone will be saved and not others. Says Vyasa, ‘we find perfect men even beyond the pale of our caste and creed.’ One thing more. How, then, can the Hindu, whose whole fabric of thought centers in God, believe in Buddhism which is agnostic, or in Jainism which is atheistic?

The Buddhists or the Jains do not depend upon God; but the whole force of their religion is directed to the great central truth in every religion, to evolve a God out of man. They have not seen the Father, but they have seen the Son. And he that hath seen the Son bath seen the Father also.

This, brethren, is a short sketch of the religious ideas of the Hindus. The Hindu may have failed to carry out all his plans, but if there is ever to be a universal religion, it must be one which will have no location in place or time; which will be infinite like the God it will preach, and whose sun will shine upon the followers of Krishna and of Christ, on saints and sinners alike; which will not be Brahminic or Buddhistic, Christian or Mohammedan, but the sum total of all these. and still have infinite space for development; which in its catholicity will embrace in infinite arms, and find a place for, every human being from the lowest grovelling savage, not far removed from the brute, to the highest man towering by the virtues of his head and heart almost above humanity, making society stand in awe of him and doubt his human nature. It will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity, which will recognize divinity in every man and woman, and whose whole scope, whose whole force, will be centered in aiding humanity to realize its own true, divine nature.

Offer such a religion and all the nations will follow you. Asoka’s council was a council of the Buddhist faith. Akbar’s. though more to the purpose. was only a parlor meeting. It was reserved for America to proclaim to all quarters of the globe that the Lord is in every religion.

May He who is the Brahman of the Hindus, the Ahura-Mazda of the Zoroastrians, the Buddha of the Buddhists, the Jehovah of the Jews, the Father in Heaven of the Christians, give strength to you to carry out your noble idea! The star arose in the East; it traveled steadily towards the West, sometimes dimmed and sometimes effulgent, till it made a circuit of the world, and now it is again rising on the very horizon of the East, the borders of the Sanpo(1), a thousand fold more effulgent than it ever was before.

Hail Columbia, motherland of liberty! It has been given to thee, who never dipped her hand in her neighbor’s blood, who never found out that the shortest way of becoming rich was by robbing one’s neighbors, it has been given to thee to march at the vanguard of civilization with the flag of harmony.

(1) A Tibetan name for the Bramaputra River

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | 2 Comments

Conversations and Dialogues with Swami vivekananda (XII)

XII
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Balaram Babu’s residence, Calcutta. Year: 1898.]

Swamiji had been staying during the last two days at Balaram Babu’s residence at Baghbazar. He was taking a short stroll on the roof of the house, and the disciple with four or five others was in attendance. While walking to and fro, Swamiji took up the story of Guru Govind Singh and with his great eloquence touched upon the various points in his life — how the revival of the Sikh sect was brought about by his great renunciation, austerities, fortitude, and life-consecrating labours — how by his initiation he re-Hinduised Mohammedan converts and took them back into the Sikh community — and how on the banks of the Narmada he brought his wonderful life to a close. Speaking of the great power that used to be infused in those days into the initiates of Guru Govind, Swamiji recited a popular Dohâ (couplet) of the Sikhs:

The meaning is: “When Guru Govind gives the Name, i.e. the initiation, a single man becomes strong enough to triumph over a lakh and a quarter of his foes.” Each disciple, deriving from his inspiration a real spiritual devotion, had his soul filled with such wonderful heroism! While holding forth thus on the glories of religion, Swamiji’s eyes dilating with enthusiasm seemed to be emitting fire, and his hearers, dumb-stricken and looking at his face, kept watching the wonderful sight.

After a while the disciple said: “Sir, it was very remarkable that Guru Govind could unite both Hindus and Mussulmans within the fold of his religion and lead them both towards the same end. In Indian history, no other example of this can be found.”

Swamiji: Men can never be united unless there is a bond of common interest. You can never unite people merely by getting up meetings, societies, and lectures if their interests be not one and the same. Guru Govind made it understood everywhere that the men of his age, be they Hindus or Mussulmans, were living under a regime of profound injustice and oppression. He did not create any common interest, he only pointed it out to the masses. And so both Hindus and Mussulmans followed him. He was a great worshipper of Shakti. Yet, in Indian history, such an example is indeed very rare.

Finding then that it was getting late into the night, Swamiji came down with others into the parlour on the first floor, where the following conversation on the subject of miracles took place.

Swamiji said, “It is possible to acquire miraculous powers by some little degree of mental concentration”, and turning to the disciple he asked, “Well, should you like to learn thought-reading? I can teach that to you in four or five days.”

Disciple: Of what avail will it be to me, sir?

Swamiji: Why, you will be able to know others’ minds.

Disciple: Will that help my attainment of the knowledge of Brahman?

Swamiji: Not a bit.

Disciple: Then I have no need to learn that science. But, sir, I would very much like to hear about what you have yourself seen of the manifestation of such psychic powers.

Swamiji: Once when travelling in the Himalayas I had to take up my abode for a night in a village of the hill-people. Hearing the beating of drums in the village some time after nightfall, I came to know upon inquiring of my host that one of the villagers had been possessed by a Devatâ or good spirit. To meet his importunate wishes and to satisfy my own curiosity, we went out to see what the matter really was. Reaching the spot, I found a great concourse of people. A tall man with long, bushy hair was pointed out to me, and I was told that person had got the Devata on him. I noticed an axe being heated in fire close by the man; and after a while, I found the red-hot thing being seized and applied to parts of his body and also to his hair! But wonder of wonders, no part of his body or hair thus branded with the red-hot axe was found to be burnt, and there was no expression of any pain in his face! I stood mute with surprise. The headman of the village, meanwhile, came up to me and said, “Mahârâj, please exorcise this man out of your mercy.” I felt myself in a nice fix, but moved to do something, I had to go near the possessed man. Once there, I felt a strong impulse to examine the axe rather closely, but the instant I touched it, I burnt my fingers, although the thing had been cooled down to blackness. The smarting made me restless and all my theories about the axe phenomenon were spirited away from my mind! However, smarting with the burn, I placed my hand on the head of the man and repeated for a short while the Japa. It was a matter of surprise to find that the man came round in ten or twelve minutes. Then oh, the gushing reverence the villagers showed to me! I was taken to be some wonderful man! But, all the same, I couldn’t make any head or tail of the whole business. So without a word one way or the other, I returned with my host to his hut. It was about midnight, and I went to bed. But what with the smarting burn in the hand and the impenetrable puzzle of the whole affair, I couldn’t have any sleep that night. Thinking of the burning axe failing to harm living human flesh, it occurred again and again to my mind, “There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.”

Disciple: But, could you later on ever explain the mystery, sir?

Swamiji: No. The event came back to me in passing just now, and so I related it to you.

He then resumed: But Shri Ramakrishna used to disparage these supernatural powers; his teaching was that one cannot attain to the supreme truth if the mind is diverted to the manifestation of these powers. The layman mind, however, is so weak that, not to speak of householders, even ninety per cent of the Sâdhus happen to be votaries of these powers. In the West, men are lost in wonderment if they come across such miracles. It is only because Shri Ramakrishna has mercifully made us understand the evil of these powers as being hindrances to real spirituality that we are able to take them at their proper value. Haven’t you noticed how for that reason the children of Shri Ramakrishna pay no heed to them?

Swami Yogananda said to Swamiji at this moment, “Well, why don’t you narrate to our Bângâl (Lit. A man from East Bengal, i.e. the disciple.) that incident of yours in Madras when you met the famous ghost-tamer?”

At the earnest entreaty of the disciple Swamiji was persuaded to give the following account of his experience:

Once while I was putting up at Manmatha Babu’s (Babu Manmatha Nath Bhattacharya, M.A., late Accountant General, Madras.) place, I dreamt one night that my mother had died. My mind became much distracted. Not to speak of corresponding with anybody at home, I used to send no letters in those days even to our Math. The dream being disclosed to Manmatha, he sent a wire to Calcutta to ascertain facts about the matter. For the dream had made my mind uneasy on the one hand, and on the other, our Madras friends, with all arrangements ready, were insisting on my departing for America immediately, and I felt rather unwilling to leave before getting any news of my mother. So Manmatha who discerned this state of my mind suggested our repairing to a man living some way off from town, who having acquired mystic powers over spirits could tell fortunes and read the past and the future of a man’s life. So at Manmatha’s request and to get rid of my mental suspense, I agreed to go to this man. Covering the distance partly by railway and partly on foot, we four of us — Manmatha, Alasinga, myself, and another — managed to reach the place, and what met our eyes there was a man with a ghoulish, haggard, soot-black appearance, sitting close to a cremation ground. His attendants used some jargon of South Indian dialect to explain to us that this was the man with perfect power over the ghosts. At first the man took absolutely no notice of us; and then, when we were about to retire from the place, he made a request for us to wait. Our Alasinga was acting as the interpreter, and he explained the requests to us. Next, the man commenced drawing some figures with a pencil, and presently I found him getting perfectly still in mental concentration. Then he began to give out my name, my genealogy, the history of my long line of forefathers and said that Shri Ramakrishna was keeping close to me all through my wanderings, intimating also to me good news about my mother. He also foretold that I would have to go very soon to far-off lands for preaching religion. Getting good news thus about my mother, we all travelled back to town, and after arrival received by wire from Calcutta the assurance of mother’s doing well.

Turning to Swami Yogananda, Swamiji remarked, “Everything that the man had foretold came to be fulfilled to the letter, call it some fortuitous concurrence or anything you will.”

Swami Yogananda said in reply, “It was because you would not believe all this before that this experience was necessary for you.”

Swamiji: Well, I am not a fool to believe anything and everything without direct proof. And coming into this realm of Mahâmâya, oh, the many magic mysteries I have come across alongside this bigger magic conjuration of a universe! Maya, it is all Maya! Goodness! What rubbish we have been talking so long this day! By thinking constantly of ghosts, men become ghosts themselves, while whoever repeats day and night, knowingly or unknowingly, “I am the eternal, pure, free, self-illumined Atman”, verily becomes the knower of Brahman.

Saying this, Swamiji affectionately turned to the disciple and said, “Don’t allow all that worthless nonsense to occupy your mind. Always discriminate between the real and the unreal, and devote yourself heart and soul to the attempt to realise the Atman. There is nothing higher than this knowledge of the Atman; all else is Maya, mere jugglery. The Atman is the one unchangeable Truth. This I have come to understand, and that is why I try to bring it home to you all. ” — “One Brahman there is without a second”, “There is nothing manifold in existence” (Brihadâranyaka, IV. iv. 19)

All this conversation continued up to eleven o’clock at highs. After that, his meal being finished, Swamiji retired for rest. The disciple bowed down at his feet to bid him good-bye. Swamiji asked, “Are you not coming tomorrow?”

Disciple: Yes, sir, I am coming, to be sure. The mind longs so much to meet you at least once before the day is out.

Swamiji: So good night now, it is getting very late.

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | 1 Comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (XI)

XI
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: The house of the late Babu Navagopal Ghosh, Ramakrishnapur, Howrah, 6th February, 1898.]

Today the festival of installing the image of Shri Ramakrishna was to come off at the residence of Babu Navagopal Ghosh of Ramakrishnapur, Howrah. The Sannyasins of the Math and the householder devotees of Shri Ramakrishna had all been invited there.
Swamiji with his party reached the bathing ghat at Ramakrishnapur. He was dressed in the simplest garb of ochre with turban on his head and was barefooted On both sides of the road were standing multitudes of people to see him. Swamiji commenced singing the famous Nativity Hymn on Shri Ramakrishna — “Who art Thou laid on the lap of a poor Brahmin mother”, etc., and headed a procession, himself playing on the Khol. (A kind of Indian drum elongated and narrows at both ends.) All the devotees assembled there followed, joining in the; chorus.

Shortly after the procession reached its destination, Swamiji went upstairs to see the chapel. The chapel was floored with marble. In the centre was the throne and upon it was the porcelain image of Shri Ramakrishna. The arrangement of materials was perfect and Swamiji was much pleased to see this.

The wife of Navagopal Babu prostrated herself before Swamiji with the other female members of the house and then took to fanning him. Hearing Swamiji speaking highly of every arrangement, she addressed him and said, “What have we got to entitle us to the privilege of worshipping Thâkur (the Master, Lord)? — A poor home and poor means! Do bless us please by installing him here out of your own kindness!

In reply to this, Swamiji jocosely said, “Your Thakur never had in his fourteen generations such a marble floored house to live in! He had his birth in that rural thatched cottage and lived his days on indifferent means. And if he does not live here so excellently served, where else should he live?” Swamiji’s words made everybody laugh out.

Now, with his body rubbed with ashes and gracing the seat of the priest, Swamiji himself conducted the worship, with Swami Prakashananda to assist him. After the worship was over, Swamiji while still in the worship-room composed extempore this Mantra for prostration before Bhagavan Shri Ramakrishna:

— “I bow down to Ramakrishna, who established the religion, embodying in himself the reality of all religions and being thus the foremost of divine Incarnations.”

All prostrated before Shri Ramakrishna with this Mantra. In the evening Swamiji returned to Baghbazar.

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (X)

Continue reading

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (IX)

IX
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Calcutta. year: 1897.]

For the last ten days, the disciple had been studying Sâyana’s commentary on the Rig-Veda with Swamiji, who was staying then at the house of the late Babu Balaram Bose at Baghbazar. Max Müller’s volumes on the Rig-Veda had been brought from a wealthy friend’s private library. Swamiji was correcting the disciple every now and then and giving him the true pronunciation or construction as necessary. Sometimes while explaining the arguments of Sayana to establish the eternity of the Vedas, Swamiji was praising very highly the commentator’s wonderful ingenuity; sometimes again while arguing out the deeper significance of the doctrine, he was putting forward a difference in view and indulging in an innocent squib at Sayana.
While our study had proceeded thus for a while, Swamiji raised the topic about Max Müller and continued thus: Well, do you know, my impression is that it is Sayana who is born again as Max Müller to revive his own commentary on the Vedas? I have had this notion for long. It became confirmed in my mind, it seems, after I had seen Max Müller. Even here in this country, you don’t find a scholar so persevering, and so firmly grounded in the Vedas and the Vedanta. Over and above this, what a deep, unfathomable respect for Shri Ramakrishna! Do you know, he believes in his Divine Incarnation! And what great hospitality towards me when I was his guest! Seeing the old man and his lady, it seemed to me that they were living their home-life like another Vasishtha and Arundhati! At the time of parting with me, tears came into the eyes of the old man.

Disciple: But, sir, if Sayana himself became Max Müller, then why was he born as a Mlechchha instead of being born in the sacred land of India?

Swamiji: The feeling and the distinction that I am an Aryan and the other is a Mlechchha come from ignorance. But what are Varnâshrama and caste divisions to one who is the commentator of the Vedas, the shining embodiment of knowledge? To him they are wholly meaningless, and he can assume human birth wherever he likes for doing good to mankind. Specially, if he did not choose to be born in a land which excelled both in learning and wealth, where would he secure the large expenses for publishing such stupendous volumes? Didn’t you hear that the East India Company paid nine lakhs of rupees in cash to have the Rig-Veda published? Even this money was not enough. Hundreds of Vedic Pundits had to be employed in this country on monthly stipends. Has anybody seen in this age, here in this country, such profound yearning for knowledge, such prodigious investment of money for the sake of light and learning? Max Müller himself has written it in his preface, that for twenty-five years he prepared only the manuscripts. Then the printing took another twenty years! It is not possible for an ordinary man to drudge for fortyfive years of his life with one publication. Just think of it! Is it an idle fancy of mine to say he is Sayana himself?

After this talk about Max Müller the leading of the Vedas was resumed. Now Swamiji began variously to support the view of Sayana that creation proceeded out of the Vedas. He said: Veda means the sum total of eternal truths; the Vedic Rishis experienced those truths; they can be experienced only by seers of the supersensuous and not by common men like us. That is why in the Vedas the term Rishi means “the seer of the truth of the Mantras”, and not any Brahmin with the holy thread hanging down the neck. The division of society into castes came about later on. Veda is of the nature of Shabda or of idea. It is but the sum total of ideas. Shabda, according to the old Vedic meaning of the term, is the subtle idea, which reveals itself by taking the gross form later on. So owing to the dissolution of the creation the subtle seeds of the future creation become involved in the Veda. Accordingly, in the Puranas you find that during the first Divine Incarnation, the Minâvatâra, the Veda is first made manifest. The Vedas having been first revealed in this Incarnation, the other creative manifestations followed. Or in other words, all the created objects began to take concrete shape out of the Shabdas or ideas in the Veda. For in Shabda or idea, all gross objects have their subtle forms. Creation had proceeded in the same way in all previous cycles or Kalpas. This you find in the Sandhyâ Mantra of the Vedas:

— The Creator projected the sun, the moon, the earth, the atmosphere, the heaven, and the upper spheres in the same manner and process as in previous cycles.” Do you understand?

Disciple: But, sir, how in the absence of an actual concrete object can the Shabda or idea be applied and for what? And how can the names too be given at all?

Swamiji: Yes. that is what on first thought seems to be the difficulty. But just think of this. Supposing this jug breaks into pieces; does the idea of a jug become null and void? No. Because, the jug is the gross effect, while the idea, “jug”, is the subtle state or the Shabda-state of the jug. In the same way, the Shabda-state of every object is its subtle state, and the things we see, hear, touch, or perceive in any manner are the gross manifestations of entities in the subtle or Shabda-state. Just as we may speak of the effect and its cause. Even when the whole creation is annihilated, the Shabda, as the consciousness of the universe or the subtle reality of all concrete things, exists in Brahman as the cause. At the point of creative manifestation, this sum total of causal entities vibrates into activity, as it were, and as being the sonant, material substance of it all, the eternal, primal sound of “Om” continues to come out of itself. And then from the causal totality comes out first the subtle image or Shabda-form of each particular thing and then its gross manifestation. Now that causal Shabda, or word-consciousness, is Brahman, and it is the Veda. This is the purport of Sayana. Do you now understand?

Disciple: No, sir, I can’t clearly comprehend it.

Swamiji: Well, you understand, I suppose, that even if all the jugs in the universe were to be destroyed, the idea or Shabda, “jug”, would still exist. So if the universe be destroyed — I mean if all the things making up the universe be smashed to atoms — why should not the ideas or Shabdas representing all of them in consciousness, be still existing; And why cannot a second creation be supposed to come out of them in time?

Disciple: But, sir, if one cries out “jug”, “jug”, that does not cause any jug to be produced!

Swamiji: No, nothing is produced if you or I cry out like that; but a jug must be revealed if the idea of it rises in Brahman which is perfect in Its creative determinations. When we see even those established in the practice of religion (Sâdhakas) bring about by will-power things otherwise impossible to happen, what to speak of Brahman with perfect creativeness of will? At the point of creation Brahman becomes manifest as Shabda (Idea), and then assumes the form of “Nâda” or “Om”. At the next stage, the particular Shabdas or ideas, that variously existed in former cycles, such as Bhuh, Bhuvah, Svah, cow, man, etc., begin to come out of the “Om”. As soon as these ideas appear in Brahman endowed with perfect will, the corresponding concrete things also appear, and gradually the diversified universe becomes manifest. Do you now understand how Shabda is the source of creation?

Disciple: Yes, I just form some idea of it, but there is no clear comprehension in the mind.

Swamiji: Well, clear comprehension, inward realisation, is no small matter, my son. When the mind proceeds towards self-absorption in Brahman, it passes through all these stages one by one to reach the absolute (Nirvikalpa) state at last. In the process of entering into Samadhi, first the universe appears as one mass of ideas; then the whole thing loses itself in a profound “Om”. Then even that melts away, even that seems to be between being and non-being. That is the experience of the eternal Nada. And then the mind becomes lost in the Reality of Brahman, and then it is done! All is peace!

The disciple sat mute, thinking that none could express and explain it in the way Swamiji was doing, unless the whole thing were a matter of one’s own experience!

Swamiji then resumed the subject: Great men like Avatâras, in coming back from Samadhi to the realm of “I” and “mine”, first experience the unmanifest Nada, which by degrees grows distinct and appears as Om, and then from Omkâra, the subtle form of the universe as a mass of ideas becomes experienced, and last, the material universe comes into perception. But ordinary Sadhakas somehow reach beyond Nada through immense practice, and when once they attain to the direct realisation of Brahman, they cannot again come back to the lower plane of material perception. They melt away in Brahman, ” — Like water in milk”.

When all this talk on the theory of creation was going on, the great dramatist, Babu Girish Chandra Ghosh, appeared on the scene. Swamiji gave him his courteous greetings and continued his lessons to the disciple.

Shabdas are again divided into two classes, the Vedic Shabdas and those in common human use. I found this position in the Nyâya book called Shabdashaktiprakâshikâ. There the arguments no doubt indicate great power of thought; but, oh, the terminology confounds the brain!

Now turning to Girish Babu Swamiji said: What do you say, G. C.? Well, you do not care to study all this, you pass your days with your adoration of this and that god, eh?

Girish Babu: What shall I study, brother? I have neither time nor understanding enough to pry into all that. But this time, with Shri Ramakrishna’s grace, I shall pass by with greetings to your Vedas and Vedanta, and take one leap to the far beyond! He gets you through all these studies, because he wants to get many a thing done by you. But we have no need of them. Saying this, Girish Babu again and again touched the big Rig-Veda volumes with his head, uttering, “All Victory to Ramakrishna in the form of Veda!”

Swamiji was now in a sort of deep reverie, when Girish Babu suddenly called out to him and said: Well, hear me, please. A good deal of study you have made in the Vedas and Vedanta, but say, did you find anywhere in them any way for us out of all these profound miseries in the country, all these wailings of grief, all this starvation, all these crimes of adultery, and the many horrible sins?

Saying this he painted over and over again the horrid pictures of society. Swamiji remained perfectly quiet and speechless, while at the thought of the sorrows and miseries of his fellow men, tears began to flow out of his eyes, and seemingly to hide his feelings from us, he rose and left the room.

Meanwhile, addressing the disciple, Girish Babu said: Did you see, Bângâl? What a great loving heart! I don’t honour your Swamiji simply for being a Pundit versed in the Vedas; but I honour him for that great heart of his which just made him retire weeping at the sorrows of his fellow beings.

The disciple and Girish Babu then went on conversing with each other, the latter proving that knowledge and love were ultimately the same.

In the meantime, Swamiji returned and asked the disciple, “Well, what was all this talk going on between you?” The disciple said, “Sir, we are talking about the Vedas, and the wonder of it is that our Girish Babu has not studied these books but has grasped the ultimate truths with clean precision!”

Swamiji: All truths reveal themselves to him who has got real devotion to the Guru; he has hardly any need of studies. But such devotion and faith are very rare in this world. He who possesses those in the measure of our friend here need not study the Shastras. But he who rushes forward to imitate him will only bring about his own ruin. Always follow his advice, but never attempt to imitate his ways.

Disciple: Yes, sir,

Swamiji: No saying ditto merely! Do grasp clearly the words I say. Don’t nod assent like a fool to everything said. Don’t put implicit faith, even if I declare something. First clearly grasp and then accept. Shri Ramakrishna always used to insist on my accepting every word of his only after clear comprehension of it. Walk on your path, only with what sound principle, clear reasoning, and scripture all declare as true. Thus by constant reflection, the intellect will become dear, and then only can Brahman be reflected therein. Do you understand?

Disciple: Yes, sir, I do. But the brain gets puzzled with the different views of different men. This very moment I was being told by Girish Babu, “What will you do with all this studying?” And then you come and say, “Reflect on what you hear and read about.” So what exactly am I to do?

Swamiji: Both what he and I have advised you are true. The only difference is that the advice of both has been given from different standpoints. There is a stage of spiritual life where all reasonings are hushed; ” — Like some delicious taste enjoyed by the dumb”. And there is another mode of spiritual life in which one has to realise the Truth through the pursuit of scriptural learning, through studying and teaching. You have to proceed through studies and reflection, that is your way to realisation. Do you see?

Receiving such a mandate from Swamiji, the disciple in his folly took it to imply Girish Babu’s discomfiture, and so turning towards him said: “Do you hear, sir? Swamiji’s advice to me plainly is just to study and reflect on the Vedas and Vedanta.”

Girish Babu: Well, you go on doing so; with Swamiji’s blessings, you will, indeed, succeed in that way.

Swami Sadananda arrived there at that moment, and seeing him, Swamiji at once said, “Do you know, my heart is sorely troubled by the picture of our country’s miseries G. C. was depicting just now; well, can you do anything for our country?”

Sadananda: Mahârâj, let the mandate once go forth; your slave is ready.

Swamiji: First, on a pretty small scale, start a relief centre, where the poor and the distressed may obtain relief and the diseased may be nursed. Helpless people having none to look after them will be relieved and served there, irrespective of creed or colour, do you see?

Sadananda: Just as you command, sir.

Swamiji: There is no greater Dharma than this service of living beings. If this Dharma can be practiced in the real spirit, then ” — Liberation comes as a fruit on the very palm of one’s hand”.

Addressing Girish Babu now, Swamiji said, “Do you know, Girish Babu, it occurs to me that even if a thousand births have to be taken in order to relieve the sorrows of the world, surely I will take them. If by my doing that, even a single soul may have a little bit of his grief relieved, why, I will do it. Well, what avails it all to have only one’s own liberation? All men should be taken along with oneself on that way. Can you say why a feeling like this comes up foremost in my mind?

Girish Babu: Ah, otherwise why should Shri Ramakrishna declare you to be greater than all others in spiritual competence?

Saying this, Girish Babu took leave of us all to go elsewhere on some business.

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (VIII)

VIII
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Calcutta. Year: 1897, March or April.]

Today the disciple came to meet Swamiji at Baghbazar, but found him ready for a visiting engagement. “Well, come along with me”, were the words with which Swamiji accosted him as he went downstairs, and the disciple followed. They then put themselves into a hired cab which proceeded southwards.
Disciple: Sir, where are you going to visit, please?

Swamiji: Well, come with me and you will see.

Thus keeping back the destination from the disciple, Swamiji opened the following conversation as the carriage reached the Beadon Street: One does not find any real endeavour in your country to get the women educated. You, the men are educating yourselves to develop your manhood, but what are you doing to educate and advance those who share all your happiness and misery, who lay down their lives to serve you in your homes?

Disciple: Why, sir, just see how many schools and colleges hare sprung up nowadays for our women, and how many of them are getting degrees of B.A. and M.A.

Swamiji: But all that is in the Western style. How many schools have been started on your own national lines, in the spirit of your own religious ordinances? But alas, such a system does not obtain even among the men of your country, what to speak of women! It is seen from the official statistics that only three or four per cent of the people in India are educated, and not even one per cent of the women.

Otherwise, how could the country come to such a fallen condition? How can there be any progress of the country without the spread of education, the dawning of knowledge? Even no real effort or exertion in the cause is visible among the few in your country who are the promise of the future, you who have received the blessings of education. But know for certain that absolutely nothing can be done to improve the state of things, unless there is spread of education first among the women and the masses. And so I have it in my mind to train up some Brahmachârins and Brahmachârinis, the former of whom will eventually take the vow of Sannyâsa and try to carry the light of education among the masses, from village to village, throughout the country, while the latter will do the same among women. But the whole work must be done in the style of our own country. Just as centres have to be started for men, so also centres have to be started for teaching women. Brahmacharinis of education and character should take up the task of teaching at these different centres. History and the Purânas, housekeeping and the arts, the duties of home-life and principles that make for the development of an ideal character have to be taught with the help of modern science, and the women students must be trained up in ethical and spiritual life. We must see to their growing up as ideal matrons of home in time. The children of such mothers will make further progress in the virtues that distinguish the mothers. It is only in the homes of educated and pious mothers that great men are born. And you have reduced your women to something like manufacturing machines; alas, for heaven’s sake, is this the outcome of your education? The uplift of the women, the awakening of the masses must come first, and then only can any real good come about for the country, for India.

Near Chorebagan Swamiji gave it out to the disciple that the foundress of the Mahâkali Pâthashâlâ, the Tapasvini Mâtâji (ascetic mother), had invited him to visit her institution. When our carriage stopped at its destination, three or four gentlemen greeted Swamiji and showed him up to the first door. There the Tapasvini mother received him standing. Presently she escorted him into one of the classes, where all the maidens stood up in greeting. At a word from Mataji all of them commenced reciting the Sanskrit meditation of Lord Shiva with proper intonation. Then they demonstrated at the instance of the Mother how they were taught the ceremonies of worship in their school. After watching all this with much delight and interest, Swamiji proceeded to visit the other classes. After this, Mataji sent for some particular girl and asked her to explain before Swamiji the first verse of the third canto of Kalidasa’s Raghavamsham, which she did in Sanskrit. Swamiji expressed his great appreciation of the measure of success Mataji had attained by her perseverance and application in the cause of diffusing education among women. In reply, she said with much humility, “In my service to my students, I look upon them as the Divine Mother; well, in starting the school I have neither fame nor any other object in view.”

Being asked by Mataji, Swamiji recorded his opinion about the institution in the Visitors’ Book, the last line of which was: “The movement is in the right direction.”

After saluting Mataji, Swamiji went back to his carriage, which then proceeded towards Baghbazar, while the following conversation took place between Swamiji and the disciple.

Swamiji: How far is the birthplace of this venerable lady! She has renounced everything of her worldly life, and yet how diligent in the service of humanity! Had she not been a woman, could she ever have undertaken the teaching of women in the way she is doing? What I saw here was all good, but that some male householders should be pitchforked as teachers is a thing I cannot approve of. The duty of teaching in the school ought to devolve in every respect on educated widows and Brahmacharinis. It is good to avoid in this country any association of men with women’s schools.

Disciple: But, sir, how would you get now in thin country learned and virtuous women like Gârgi, Khanâ or Lilâvati?

Swamiji: Do you think women of the type don’t exist now in the country? Still on this sacred soil of India, this land of Sitâ and Sâvitri, among women may be found such character, such spirit of service, such affection, compassion, contentment, and reverence, as I could not find anywhere else in the world! In the West, the women did not very often seem to me to be women at all, they appeared to be quite the replicas of men! Driving vehicles, drudging in offices, attending schools, doing professional duties! In India alone the sight of feminine modesty and reserve soothes the eye! With such materials of great promise, you could not, alas, work out their uplift! You did not try to infuse the light of knowledge into them. If they get the right sort of education, they may well turn out to be the ideal women in the world.

Disciple: Do you think, sir, the same consummation would be reached through the way Mataji is educating her students? These students would soon grow up and get married and would presently shade into the likeness of all other women of the common run. So I think, if these girls might be made to adopt Brahmacharya, then only could they devote their lives to the cause of the country’s progress and attain to the high ideals preached in our sacred books.

Swamiji: Yes, everything will come about in time. Such educated men are not yet born in this country, who can keep their girls unmarried without fear of social punishment. Just see how before the girls exceed the age of twelve or thirteen, people hasten to give them away in marriage out of this fear of their social equals. Only the other day, when the Age of Consent Bill was being passed, the leaders of society massed together millions of men to send up the cry “We don’t want the Bill.” Had this been in any other country, far from getting up meetings to send forth a cry like that, people would have hidden their heads under their roofs in shame, that such a calumny could yet stain their society.

Disciple: But, sir, I don’t think the ancient law-givers supported this custom of early marriage without any rhyme or reason. There must have been some secret meaning in this attitude of theirs.

Swamiji: Well, what might have been this secret meaning, please?

Disciple: Take it, for instance, in the first place that if the girls are married at an early age, they may come over to their husbands’ home to learn the particular ways and usages of the family from the early years of their life. They may acquire adequate skill in the duties of the household under the guidance of their parents-in-law. In the homes of their own parents, on the other hand, there is the likelihood of grown-up daughters going astray. But married early, they have no chance of thus going wrong, and over and above this, such feminine virtues as modesty, reserve, fortitude, and diligence are apt to develop in them.

Swamiji: In favour of the other side of the question, again, it may be argued that early marriage leads to premature child-bearing, which accounts for most of our women dying early; their progeny also, being of low vitality, go to swell the ranks of our country’s beggars! For if the physique of the parents be not strong and healthy, how can strong and healthy children be born at all? Married a little later and bred in culture, our mothers will give birth to children who would be able to achieve the real good of the country. The reason why you have so many widows in every home lies here, in this custom of early marriage. If the number of early marriages declines, that of widows is bound to follow suit.

Disciple: But, sir, it seems to me, if our women are married late in life, they are apt to be less mindful of their household duties. I have heard that the mothers-in-law in Calcutta very often do all the cooking, while the educated daughters-in-law sit idle with red paint round their feet! But in our East Bengal such a thing is never allowed to take place.

Swamiji: But everywhere under the sun you find the same blending of the good and the bad. In my opinion society in every country shapes itself out of its own initiative. So we need not trouble our heads prematurely about such reforms as the abolition of early marriage, the remarriage of widows, and so on. Our part of the duty lies in imparting true education to all men and women in society. As an outcome of that education, they will of themselves be able to know what is good for them and what is bad, and will spontaneously eschew the latter. It will not be then necessary to pull down or set up anything in society by coercion.

Disciple: What sort of education, do you think, is suited to our women?

Swamiji: Religion, arts, science, housekeeping, cooking, sewing, hygiene — the simple essential points in these subjects ought to be taught to our women. It is not good to let them touch novels and fiction. The Mahakali Pathashala is to a great extent moving in the right direction. But only teaching rites of worship won’t do; their education must be an eye-opener in all matters. Ideal characters must always be presented before the view of the girls to imbue them with a devotion to lofty principles of selflessness. The noble examples of Sita, Savitri, Damavanti, Lilavati, Khana, and Mirâ should be brought home to their minds and they should be inspired to mould their own lives in the light of these.

Our cab now reached the house of the late Babu Balaram Bose at Baghbazar. Swamiji alighted from it and went upstairs. There he recounted the whole of his experience at the Mahakali Pathashala to those who had assembled there to see him.

Then while discussing what the members of the newly formed Ramakrishna Mission should do, Swamiji proceeded to establish by various arguments the supreme importance of the “gift of learning” and the “gift of knowledge”. (The allusion here is to the classification of various gifts, mentioned by Manu.) Turning to the disciple he said, “Educate, educate, ‘ — Than this there is no other way’.” And referring in banter to the party who do not favour educational propaganda, he said, “Well, don’t go into the party of Prahlâdas!” Asked as to the meaning of the expression he replied, “Oh, haven’t you heard? Tears rushed out of the eyes of Prahlada at the very sight of the first letter ‘Ka’ of the alphabet as it reminded him of Krishna; so how could any studies be proceeded with? But then the tears in Prahlada’s eyes were tears of love, while your fools affect tears in fright! Many of the devotees are also like that.” All of those present burst out laughing on hearing this, and Swami Yogananda said to Swamiji, “Well, once you have the urge within towards anything to be done, you won’t have any peace until you see the utmost done about it. Now what you have a mind to have done shall be done no doubt.”

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (VII)

VII
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Calcutta. Year: 1897.]

For some days past, Swamiji has been staying at Balaram Bose’s house, Baghbazar. There will be a total eclipse of the sun today. The disciple is to cook for Swamiji this morning, and on his presenting himself, Swamiji said, “Well, the cooking must be in the East Bengal style; and we must finish our dinner before the eclipse starts.”
The inner apartments of the house were all unoccupied now. So the disciple went inside into the kitchen and started his cooking. Swamiji also was looking in now and then with a word of encouragement and sometimes with a joke, as, “Take care, the soup (The Bengali expression has a peculiar pronunciation in East Bengal which gives the point of the joke.) must be after the East Bengal fashion.”

The cooking had been almost completed, when Swamiji came in after his bath and sat down for dinner, putting up his own seat and plate. “Do bring in anything finished, quick,” he said, “I can’t wait, I’m burning with hunger!” While eating, Swamiji was pleased with the curry with bitters and remarked, “Never have I enjoyed such a nice thing! But none of the things is so hot as your soup.” “It’s just after the style of the Burdwan District”, said Swamiji tasting the sour preparation. He then brought his dinner to a close and after washing sat on the bedstead inside the room. While having his after-dinner smoke, Swamiji remarked to the disciple, “Whoever cannot cook well cannot become a good Sâdhu; unless the mind is pure, good tasteful cooking is not possible. “

Soon after this, the sound of bells and conch-shells, etc., rose from all quarters, when Swamiji said, “Now that the eclipse has begun, let me sleep, and you please massage my feet!” Gradually the eclipse covered the whole of the sun’s disc and all around fell the darkness of dusk.

While there were fifteen or twenty minutes left for the eclipse to pass off, Swamiji rose from his siesta, and after washing, jocosely said while taking a smoke, “Well, people say that whatever one does during an eclipse, one gets that millionfold in future; so I thought that the Mother, Mahâmâyâ, did not ordain that this body might have good sleep, and if I could get some sleep during the eclipse, I might have plenty of it in future. But it all failed, for I slept only for fifteen minutes at the most.”

After this, at the behest of Swamiji some short speeches were made. There was yet an hour left before dusk. When all had assembled in the parlour, Swamiji told them to put him any question they liked.

Swami Shuddhananda asked, “What is the real nature of meditation, sir?”

Swamiji: Meditation is the focusing of the mind on some object. If the mind acquires concentration on one object, it can be so concentrated on any object whatsoever.

Disciple: Mention is made in the scriptures of two kinds of meditation — one having some object and the other objectless. What is meant by all that, and which of the two is the higher one?

Swamiji: First, the practice of meditation has to proceed with some one object before the mind. Once I used to concentrate my mind on some black point. Ultimately, during those days, I could not see the point any more, nor notice that the point was before me at all — the mind used to be no more — no wave of functioning would rise, as if it were all an ocean without any breath of air. In that state I used to experience glimpses of supersensuous truth. So I think, the practice of meditation even with some trifling external object leads to mental concentration. But it is true that the mind very easily attains calmness when one practices meditation with anything on which one’s mind is most apt to settle down. This is the reason why we have in this country so much worship of the images of gods and goddesses. And what wonderful art developed from such worship! But no more of that now. The fact, however, is that the objects of meditation can never be the same in the case of all men. People have proclaimed and preached to others only those external objects to which they held on to become perfected in meditation. Oblivious of the fact, later on, that these objects are aids to the attainment of perfect mental calmness, men have extolled them beyond everything else. They have wholly concerned themselves with the means, getting comparatively unmindful of the end. The real aim is to make the mind functionless, but this cannot be got at unless one becomes absorbed in some object.

Disciple: But if the mind becomes completely engrossed and identified with some object, how can it give us the consciousness of Brahman?

Swamiji: Yes, though the mind at first assumes the form of the object, yet later on the consciousness of that object vanishes. Then only the experience of pure “isness” remains.

Disciple: Well, sir, how is it that desires rise even after mental concentration is acquired?

Swamiji: Those are the outcome of previous Samskâras (deep-rooted impressions or tendencies). When Buddha was on the point of merging in Samadhi (superconsciousness), Mâra made his appearance. There was really no Mara extraneous to the mind; it was only the external reflection of the mind’s previous Samskaras.

Disciple: But one hears of various fearful experiences prior to the attainment of perfection. Are they all mental projections?

Swamiji: What else but that? The aspiring soul, of course, does not make out at that time that all these are external manifestations of his own mind. But all the same, there is nothing outside of it. Even what you see as this world does not exist outside. It is all a mental projection. When the mind becomes functionless, it reflects the Brahman-consciousness. Then the vision of all spheres of existence may supervene, ” — Whatsoever sphere one may call up in mind” (Mundaka, III. i. 10). Whatsoever is resolved on becomes realised at once. He who, even on attaining this state of unfalsified self-determination, preserves his watchfulness and is free from the bondage of desire, verily attains to the knowledge of Brahman. But he who loses his balance after reaching this state gets the manifold powers, but falls off from the Supreme goal.

So saying, Swamiji began to repeat “Shiva, Shiva”, and then continued: There is no way, none whatsoever, to the solution of the profound mystery of this life except through renunciation. Renunciation, renunciation and renunciation — let this be the one motto of your lives. ” — For men, all things on earth are infected with fear, Vairâgya (renunciation) alone constitutes fearlessness” (Vairâgya-Shatakam).

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Conversations and Dialogues with Swami Vivekananda (VI)

VI
(Translated from Bengali)
(From the Diary of a Disciple)

(The disciple is Sharatchandra Chakravarty, who published his records in a Bengali book, Swami-Shishya-Samvâda, in two parts. The present series of “Conversations and Dialogues” is a revised translation from this book. Five dialogues of this series have already appeared in the Complete Works, Vol. V.)

[Place: Baghbazar, Calcutta. Year: 1897.]

Swamiji has been staying for some days at the house of the late Balaram Babu. At his wish, a large number of devotees of Shri Ramakrishna have assembled at the house at 3 p.m. (on May 1, 1897). Swami Yogananda is amongst those present here. The object of Swamiji is to form an Association. When all present had taken their seats, Swamiji proceeded to speak as follows:
“The conviction has grown in my mind after all my travels in various lands that no great cause can succeed without an organisation. In a country like ours, however, it does not seem quite practicable to me to start an organisation at once with a democratic basis or work by general voting. People in the West are more educated in this respect, and less jealous of one another than ourselves. They have learnt to respect merit. Take for instance my case. I was just an insignificant man there, and yet see how cordially they received and entertained me. When with the spread of education the masses in our country grow more sympathetic and liberal, when they learn to have their thoughts expanded beyond the limits of sect or party, then it will be possible to work; on the democratic basis of organization. For this reason it is necessary to have a dictator for this Society. Everybody should obey him, and then in time we may work on the principle of general voting.

“Let this Association be named after him, in whose name indeed, we have embraced the monastic life, with whom as your Ideal in life you all toil on the field of work from your station in family life, within twenty years of whose passing away a wonderful diffusion of his holy name and extraordinary life has taken place both in the East and the West. We are the servants of the Lord. Be you all helpers in this cause.”

When Srijut Girish Chandra Ghosh and all other householder disciples present had approved of the above proposal, the future programme of the Society of Shri Ramakrishna was taken up for discussion. The Society was named the Ramakrishna Mission.

Swamiji himself became the general president of the Mission and other office-bearers also were elected. The rule was laid down that the Association should hold meetings at the house of Balaram Babu every Sunday at 4 p.m. Needless to say that Swamiji used to attend these meetings whenever convenient.

When the meeting had broken up and the members departed, addressing Swami Yogananda, Swamiji said, “So the work is now begun this way; let us see how far it succeeds by the will of Shri Ramakrishna.”

Swami Yogananda: You are doing these things with Western methods. Should you say Shri Ramakrishna left us any such instructions?

Swamiji: Well, how do you know that all this is not on Shri Ramakrishna’s lines? He had an infinite breadth of feeling, and dare you shut him up within your own limited views of life. I will break down these limits and scatter broadcast over the earth his boundless inspiration. He never instructed me to introduce any rites of his own worship. We have to realise the teachings he has left us about religious practice and devotion, concentration and meditation, and such higher ideas and truths, and then preach these to all men. The infinite number of faiths are only so many paths. I haven’t been born to found one more sect in a world already teeming with sects. We have been blessed with obtaining refuge at the feet of the Master, and we are born to carry his message to the dwellers of the three worlds.

Swami Yogananda uttered no word of dissent, and so Swamiji continued: Time and again have I received in this life marks of his grace. He stands behind and gets all this work done by me. When lying helpless under a tree in an agony of hunger, when I had not even a scrap of cloth for Kaupina, when I was resolved on travelling penniless round the world, even then help came in all ways by the grace of Shri Ramakrishna. And again when crowds jostled with one another in the streets of Chicago to have a sight of this Vivekananda, then also, just because I had his grace, I could digest without difficulty all that honour — a hundredth part of which would have been enough to turn mad any ordinary man; and by his will, victory followed everywhere. Now I must conclude by doing something in this country. So casting all doubt away, please help my work; and you will find everything fulfilled by his will.

Swami Yogananda: Yes, whatever you will, shall be fulfilled; and are we not all ever obedient to you? Now and then I do clearly see how Shri Ramakrishna is getting all these things done through you. And yet, to speak plainly, some misgiving rises at intervals, for as we saw it, his was of doing things was different. So I question myself: “Are we sure that we are not going astray from Shri Ramakrishna’s teachings?” And so I take the opposing attitude and warn you.

Swamiji: You see, the fact is that Shri Ramakrishna is not exactly what the ordinary followers have comprehended him to be. He had infinite moods and phases. Even if you might form an idea of the limits of Brahmajnâna, the knowledge of the Absolute, you could not have any idea of the unfathomable depths of his mind! Thousands of Vivekanandas may spring forth through one gracious glance of his eyes! But instead of doing that, he has chosen to get things done this time through me as his single instrument, and what can I do in this matter you see?

Saying this, Swamiji left to attend to something else waiting for him, and Swami Yogananda went on praising Swamiji’s versatile gifts.

Meanwhile Swamiji returned and asked the disciple, “Do the people in your part of the country know much of Shri Ramakrishna?”

Disciple: Only one man, Nâg Mahâshaya, came to Shri Ramakrishna from our part of Bengal;* it is from him that many came to hear of him and had their curiosity excited to know more. But that Shri Ramakrishna was the Incarnation of God, the people there have not yet come to know and some would not believe it even if told so.

Swamiji: Do you think it is an easy matter to believe so? We who had actual dealings with him in every respect we who heard of that fact again and again from his own lips, we who lived and stayed with him for twenty-four hours of the day — even we off and on have doubts about it coming over us! So what to speak of others!

Disciple: Did Shri Ramakrishna, out of his own lips ever say that he was God, the all-perfect Brahman?

Swamiji: Yes, he did so many times. And he said this to all of us. One day while was staying at the Cossipore garden, his body in imminent danger of falling off for ever, by the side of his bed I was saying in my mind, “Well, now if you can declare that you are God, then only will I believe you are really God Himself.” It was only two days before he passed away. Immediately, he looked up towards me all on a sudden and said, “He who was Rama, He who was Krishna, verily is He now Ramakrishna in this body. And that not merely from the standpoint of your Vedanta!”* At this I was struck dumb. Even we haven’t had yet the perfect faith, after hearing it again and again from the holy lips of our Lord himself — our minds still get disturbed now and then with doubt and despair — and so, what shall we speak of others being slow to believe? It is indeed a very difficult matter to be able to declare and believe a man with a body like ours to be God Himself. We may just go to the length of declaring him to be a “perfected one”, or a “knower of Brahman”. Well, it matters nothing, whatever you may call him or think of him, a saint, or a knower of Brahman, or anything. But take it from me, never did come to this earth such an all-perfect man as Shri Ramakrishna! In the utter darkness of the world, this great man is like the shining pillar of illumination in this age! And by his light alone will man now cross the ocean of Samsâra!

Disciple: To me it seems, sir, that true faith comes only after actually seeing or hearing something. Mathur* Babu, I have heard, actually saw so many things about Shri Ramakrishna, and thus he had that wonderful faith in him.

Swamiji: He who believes not, believes not even after seeing, and thinks that it is all hallucination, or dream and so on. The great transfiguration of Krishna — the Vishvarupa (form universal) — was seen alike by Duryodhana and by Arjuna. But only Arjuna believed, while Duryodhana took it to be magic! Unless He makes us understand, nothing can be stated or understood. Somebody comes to the fullest faith even without seeing or hearing, while somebody else remains plunged in doubt even after witnessing with his own eyes various extraordinary powers for twelve years! The secret of it all is His grace! But then one must persevere, so that the grace may be received.

Disciple: Is there, sir, any law of grace?

Swamiji: Yes and no.

Disciple: How is that?

Swamiji: Those who are pure always in body, mind, and speech, who have strong devotion, who discriminate between the real and the unreal, who persevere in meditation and contemplation — upon them alone the grace of the Lord descends. The Lord, however, is beyond all natural laws — is not under any rules and regulations, or just as Shri Ramakrishna used to say, He has the child’s nature — and that’s why we find some failing to get any response even after calling on Him for millions of births, while some one else whom we regard as a sinful or penitent man or a disbeliever, would have Illumination in a flash! — On the latter the Lord perhaps lavishes His grace quite unsolicited! You may argue that this man had good merits stored up from previous life, but the mystery is really difficult to understand. Shri Ramakrishna used to say sometimes, “Do rely on Him; be like the dry leaf at the mercy of the wind”; and again he would say, “The wind of His grace is always blowing, what you need to do is to unfurl your sail.”

Disciple: But, sir, this is a most tremendous statement. No reasoning, I see, can stand here.

Swamiji: Ah, all reasoning and arguing is within the limit of the realm of Maya; it lies within the categories of space, time, and causation. But He is beyond these categories. We speak of His law, still He is beyond all law. He creates, or becomes, all that we speak of as laws of nature, and yet He is outside of them all. He on whom His grace descends, in a moment goes beyond all law. For this reason there is no condition in grace. It is as His play or sport. And this creation of the universe is like His play — ” — It is the pure delight of sport, as in the case of men” (Vedanta-Sutras, II. i. 33). Is it not possible for Him who creates and destroys the universe as if in play to grant salvation by grace to the greatest sinner? But then it is just His pleasure, His play, to get somebody through the practice of spiritual discipline and somebody else without it.

Disciple: Sir, I can’t understand this.

Swamiji: And you needn’t. Only get your mind to cling to Him as far as you can. For then only the great magic of this world will break of itself. But then, you must persevere. You must take off your mind from lust and lucre, must discriminate always between the real and the unreal — must settle down into the mood of bodilessness with the brooding thought that you are not this body, and must always have the realisation that you are the all-pervading Atman. This persevering practice is called Purushakâra (self-exertion — as distinguished from grace). By such self-exertion will come true reliance on Him, and that is the goal of human achievement.

After a pause Swamiji resumed: Had you not been receiving His grace, why else would you come here at all? Shri Ramakrishna used to say, “Those who have had the grace of God cannot but come here. Wherever they might be, whatever they might be doing, they are sure to be affected by words or sentiments uttered from here.”* Just take your own case — do you think it is possible without the grace of God to have the blessed company of Nag Mahashaya, a man who rose to spiritual perfection through the strength of divine grace and came to know fully what this grace really means? ” — One attains the highest stage after being perfected by the practice of repeated births” (Gita, VI. 45). It is only by virtue of great religious merit acquired through many births that one comes across a great soul like him. All the characteristics of the highest type of Bhakti, spoken of in the scriptures, have manifested themselves in Nag Mahashaya. It is only in him that we actually see fulfilled the widely quoted text, “”. (“Lowlier than the lowly stalk of grass.”) Blessed indeed is your East Bengal to have been hallowed by the touch of Nag Mahashaya’s feet!

While speaking thus, Swamiji rose to pay a visit to the great poet, Babu Girish Chandra Ghosh. Swami Yogananda and the disciple followed him. Reaching Girish Babu’s place, Swamiji seated himself and said, “You see, G. C., the impulse is constantly coming nowadays to my mind to do this and to do that, to scatter broadcast on earth the message of Shri Ramakrishna and so on. But I pause again to reflect, lest all this give rise to another sect in India. So I have to work with a good deal of caution. Sometimes I think, what if a sect does grow up. But then again the thought comes! ‘No. Shri Ramakrishna never disturbed anybody’s own spiritual outlook; he always looked at the inner sameness.’ Often do I restrain myself with this thought. Now, what do you say?”

Girish Babu: What can I say to this? You are the instrument in his hand. You have to do just what he would have you do. I don’t trouble myself over the detail. But I see that the power of the Lord is getting things done by you, I see it clear as daylight.

Swamiji: But I think we do things according to our own will. Yet, that in misfortunes and adversities, in times of want and poverty, he reveals himself to us and guides us along the true path — this I have been able to realise. But alas, I still fail to comprehend in any way the greatness of his power.

Girish Babu: Yes, he said, “If you understand it to the full, everything will at once vanish. Who will work then or who will be made to work?”

After this the talk drifted on to America. And Swamiji grew warm on his subject and went on describing the wonderful wealth of the country, the virtues and defects of men and women there, their luxury and so on.

Categories: Conversations and Dialogues, Swami Vivekananda | Tags: , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.