વીણેલાં ફૂલ – ગુચ્છ (0૨)

Hybiscus-blossom

 1. નાદાન બાળકો
 2. સુખદુઃખના સાથી
 3. પાયામાં પુરાયેલાઓ
 4. કલ્ચર મોતી
 5. લોટરીનો રાજયોગ
 6. એક ડોઝ પુરતો છે!
 7. મુન્નાની માયા
 8. ના ભાઈ, તારાથી કામ કરાય?
 9. કૂતરું અને ઇન્સાન
 10. અમારો જ મલમ વાપરો!
 11. ચાવી
 12. એ દિવસો વહી ગયા
 13. ઓખીના અંકલ
 14. નિમંત્રણ
 15. ચોરી!
 16. ટગરના ફૂલ
 17. સતયુગનો આદમી
 18. મન કે લડ્ડુ
 19. સર્વજ્ઞ !
 20. ભરતી બાલમંદિરની
 21. જખમ
 22. મંદિરમાં ચોર
 23. અતૃપ્ત મન
 24. નામ કાઢી નાખો!
 25. ટાલિયો
 26. ચહેરો
 27. બૂટ પાલીશ!
 28. પ્રથમ ગ્રાસે
 29. હ્રદયહીન
 30. બળદનાં સગાં
 31. મનની ગાંઠ
 32. ભીંતે લટકતી તસવીર
 33. ચક્રવ્યૂહ
 34. કરમકથા ધણીપણાની!
 35. દ્વિધામુક્તિ
 36. વખત ઓછો છે!
 37. પૂછો, મૈયા જશોદાને!
 38. કરમૂની બેટી
 39. ત્યાગ
 40. નિમ્મીની મા
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: