ચબરાકીયા (૧) – આગંતુક

સહુ કોઈ ચાલે સમયની પાછળ;
દુ:ખનો કરતાં શોક.
😦 😦 😦 😦
’સમય’ પણ જેની પાછળ ચાલે;
“એવા વિરલા” કો’ક
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Categories: આનંદ, કલા / સંગીત / નૃત્ય / નાટક, ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, હાસ્ય | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: