હું કરું, હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા

હું કરું, હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા,

શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે.

-નરસિંહ મેહતા

Categories: હળવી પળો, હાસ્ય | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “હું કરું, હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા

  1. good old is gold

    realey good

    anupam shroff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: