ઈશ્વરનું અદભુત માર્કેટીંગ કૌશલ્ય

Sugandh

શબ્દ, સ્પર્શ, રુપ, રસ અને ગંધ તે ઈશ્વરની જીવોને તેની માયાવી દુનિયામાં રમતા રાખવા માટેની કુદરતી તન્માત્રાઓ છે.

Take time to smell the flowers……

Categories: ચિંતન, મધુવન | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: