પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ | Tags: , , , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ

  1. સુંદર સમજ જ્ઞાન સભરનો લેખ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: