સદગુરૂ વિષે – કબીરવાણી


*
(૨૮૧) સુમરન મારગ સાચકા, સદગુરૂ દિયે બતાય,
શ્વાસ ઉચ્છવાસે સુમરતા, એક દિન મિલ્યા આય.
*
(૨૮૨) પ્રેમ બિના ધીરજ નહિં, બિરહે બિના બૈરાગ,
સદગુરૂ બિના મિટે નહિં, મન મનમાંકા દાગ.
*
(૨૮૩) પુરાહિ સદગુરૂ બિના, હિરદા શુદ્ધ ન હોય,
મનસા વાચા કર્મના, સુન લિજે સબ કોય.
*
(૨૮૪)  ગુરૂ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરૂ બિન મટે ન ભેવ,
ગુરૂ બિન સંશય ન મિટે, જય જય જય ગુરૂ દેવ.
*
(૨૮૫) ગુરૂ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરૂ બિન મિલે ન મોક્ષ,
ગુરૂ બિન લખે ન સત્યકો, ગુરૂ બિન મિટે ન દોષ.
*
(૨૮૬) ગુરૂ નારાયણ રૂપ હય, ગુરૂ જ્ઞાનકો ઘાટ,
સદગુરૂ બચન પ્રતાપસે, મનકે મિટે ઉચાટ.
*
(૨૮૭) સદગુરૂ કે મહિમા અનંત, જીને અનંત કિયા ઉપકાર,
અનંત લોચન ઉઘાડ્યા, અનંત દિખાવન હાર.
*
(૨૮૮) સદગુરૂ સમાન કો નહિં, સપ્ત દ્વિપ નવ ખંડ,
તિન લોક ના પાઈયે, ઔર એકબિસ બ્રહ્માંડ.
*
(૨૮૯) તિર્થમેં ફળ એક હય, સંત મિલે ફળ ચાર,
સદગુરૂ મિલે અનેક ફળ, કહે કબીર બિચાર.
*
(૨૯૦) હરિ કૃપા તબ જાનીયે, દે માનવ અવતાર,
ગુરૂ કૃપા તબ જાનીયે, જબ છોડાવે સંસાર.
*
(૨૯૧) જાકે શીર ગુરૂ જ્ઞાની હય, સોહિ તરત ભવ માંહે,
ગુરૂ બિન જાનો જન્તકો, કબુ મુક્તિ સુખ નાહે.
*
(૨૯૨) સદગુરૂ કે ભુજ દોઈ હય, ગોવિંદકે ભુજ ચાર,
ગોવિંદસે સબ કુછ સરે, પર ગુરૂ ઉતારે પાર.
*
(૨૯૩) સદગુરૂ સતકા શબ્દ હય, જીને સત્ દિયા બતાય,
જો સતકો પકડ રહે, તો સતહિ માંહે સમાય.
*
(૨૯૪) દેવી બડી ન દેવતા, સુરજ બડા ન ચંદ,
આદ અંત દોનો બડે, કે ગુરૂ કે ગોવિંદ.
*
(૨૯૫) હરિ રૂઠે ગત એક હય, ગુરૂ શરણાગત જાય,
ગુરૂ રૂઠે ગત એકો નહિ, હરિ ન હોય સમાય.
*
(૨૯૬) ગુરૂ ગોવિંદ દોનોં ખડે, કિસકો લાગું પાય,
બલિહારી ગુરૂદેવકી, જીને ગોવિંદ દિયા બતાય.
*
(૨૯૭) પુજા ગુરૂકી કિજીયે, સબ પુજા જેહીમાંય,
જબલગ સિંચે મુખ તરૂ, શાખા પત્ર અઘાય.
*
(૨૯૮) સદગુરૂકા એક દેશ હય, જો બસી જાને કોય,
કૌઆ તે હંસ હોત હય, જાત વરણ કુલ ખોય.
*
(૨૯૯) સબ કછુ ગુરૂ પાસ હય, પાઈયે અપને ભાગ,
સેવક મન સોંપી રહે, નિશદિન ચરણે લાગ.
*
(૩૦૦) ગુરૂ ગુંગા ગુરૂ બાવરા, ગુરૂ દેવનકા દેવ,
જો તું શિષ્ય શ્યાના, તો કર ગુરૂકી સેવ.
*
(૩૦૧) શબ્દ બિચારી જો ચલે, ગુરૂ મુખ હોય નેહાલ,
કામ ક્રોધ બ્યાપે નહિં, કબ ન ગ્રાસે કાલ.
*
(૩૦૨) ગુરૂ મહિમા ગાવત સદા, મન અતિ રાખી મોદ,
સો ભવ ફિર આવત નહિં, બેઠ પ્રભુકી ગોદ.
*
(૩૦૩) સંશય ખાયા સકળ જુગ, સંશય કોઈ ન ખાય,
જે બોધ્યા ગુરૂ અક્ષરા, સંશય ચુન ચુન ખાય.
*
(૩૦૪) પૂરા સદગુરૂ સેવતાં, અંતર પ્રગટે આપ,
મનસા વાચા કર્મણા, મિટે જનમકે તાપ.
*
(૩૦૫) ગુરૂ ગોવિંદ એક હય, દુજા હય ૐકાર,
આપા મેટ જીવત મરે, તબ પાવે દિદાર.
*
(૩૦૬) જમદ્વારે જમદૂત મિલે, કરતે ખેંચાતાન,
ઉનસે કબુ ન છુટતે, ફિરતે ચારો ખાન.
*
(૩૦૭) ચાર ખાનમેં ભરમતે, કબૂ ન લેતે પાર,
સો તોકો ફેરા મિટા, સદગુરૂકા ઉપકાર.
*
(૩૦૮) જ્ઞાન પ્રકાશી ગુરૂ મિલા, સો બિસર મત જાય,
જબ ગોવિંદ કૃપા કરી, તબ ગુરૂ મિલ્યા આય.
*
(૩૦૯) ભલા ભયા જો ગુરૂ મિલા, તીન તેં પાયા જ્ઞાન,
ઘટ હિ ભિતર ચૌતરા, ઔર ઘટ માંહિ દીવાન.
*
(૩૧૦) હોંશ ન રાખું મનમેં, ગુરૂ હય પ્રત્યક્ષ દેવ,
પ્રેમ સાથ મન લે મિલું, નિશદિન કરૂં સેવ.
*
(૩૧૧) ગુરૂ સેવા જન બંદગી, હરિ સુમરન બૈરાગ,
એ ચારો જબ મિલે, પુરન હોવે ભાગ.
*
(૩૧૨) ગુરૂ લાગા તબ જાનીયે, મિટે મોહ તન તાપ,
હરખ શોક દાજે નહિ, તબ હર આપો આપ.
*
(૩૧૩) કાન ફુકા ગુરૂ હદકા, બેહદકા ગુરૂ નાહિ,
બેહદકા સદગુરૂ હય, સોચ કરો મન માંહિ.
*
(૩૧૪) ગુરૂ લોભી શિષ્ય લાલચી, દોનોં ખેલે દાવ,
દોનો બુજે બાપડે, બેઠે પથ્થરકી નાવ.
*
(૩૧૫) જાકા ગુરૂ હય લાલચી, દયા નહિં શિષ્ય માંહિ,
ઓ દોનોકુ ભેજીયે, ઉજ્જડ કુવા માંહિ.
*
(૩૧૬) ગુરૂ સબ કહા કરો, ગુરૂહિ ગુરમે ભાવ,
સો ગુરૂ કાહે કિજીયે, જો નહિ બતાવે દાવ.
*
(૩૧૭) બંધે સો બંધે મિલા, છુટે કોન ઉપાય,
સંગત કરીએ નિર્બંધકી, પળમેં દિયે છુટાય.
*
(૩૧૮) પુરાહિ સદગુરૂ ના મિલા, રહા અધુરા શિખ,
સ્વાંગ જતિકા પહેરકે, ઘર ઘર માંગે ભીખ.
*
(૩૧૯) સદગુરૂ ઐસા કિજીયે, તત્ દિખાવે સાર,
પાર ઉતારે પલકમેં, દર્પન દે દાતાર.
*
(૩૨૦) કબીર! ગુરૂ ગરવા મિલા, રલ ગયા આટા લોન,
જાત પાત કુલ મિટ ગઈ, તબ નામ ધરેંગે કોન.
*
(૩૨૧) સદગુરૂ સાચા સુરવા, જ્યું તાતે લોહ લુહાર,
કસની દે નિર્મળ કિયા, તાપ લિયા તતસાર.
*
(૩૨૨) સદગુરૂ હમસે રીઝકર, એક કહા પ્રસંગ,
બાદલ બહ્યા પ્રેમકા, ભીજ ગયા સબ સંગ.
*
(૩૨૩) બલિહારી ગુરૂ આપકી, પલ પલમેં કંઈ બાર,
પશુ ફેટ હરિજન કિયે, કરત ન લાગી વાર.
*
(૩૨૪) ગુરૂ પુજાવે સંતકો, સંત કહે ગુરૂ પુજ,
આમન સામન પુજતા, પડી આગમકી સુજ.
*
(૩૨૫) કબીર કહે સો દિન બડો, જા દિન સાધ મિલાય,
આંખ ભર ભર ભેટીયે, પાપ શરીરા જાય.
*
(૩૨૬) સાધ મિલે સાહેબ મિલે, અંતર રહી ના રેખ,
મનસા બાચા કર્મણા, સાધુ સાહેબ એક.
*

Categories: કબીરવાણી | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “સદગુરૂ વિષે – કબીરવાણી

  1. Khub j Bodh sabhar Kabirvaani…I have real all…
    Thanks for posting your blog is very devine with good information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: