અંદરની શુન્યતા – ફાધર વાલેસ

Father-Vales
andar_ni_shunyata

Categories: ચિંતન | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “અંદરની શુન્યતા – ફાધર વાલેસ

 1. સુરેશ જાની

  કોલેજકાલમાં મારા પ્રીય લેખક. સારસ્વત પરીચય એમને સમર્પીત કરેલ છે.
  એમની જીવન ઝાંખી –
  http://sureshbjani.wordpress.com/2006/05/28/father_wallace/

 2. my favorite writer … !!

 3. Chandra

  sundar lekh ,,,,Father Vales na ek ek shabdo jiwanma utari jaay
  eva chhe.

 4. ફાધર વાલેસ તેમના માતૃશ્રી સાથે રહે છે. ફાધર વાલેસની માહિતી તેમના પોતાની સાઇટ પરઃ http://carlosvalles.com/ningles/ienviaramigo.htm
  ફાધર વાલેસ વિષે માહિતી ઉપલબ્ધ કરી આપનાર શ્રી કાન્તિલાલ પરમાર-હીચીન-યુકે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: