Monthly Archives: May 2009

વીણેલાં ફૂલ (15/4) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_04_1
vinela_ful_15_04_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

વીણેલાં ફૂલ (15/3) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_03_1
vinela_ful_15_03_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (15/2) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_02_1
vinela_ful_15_02_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (15/1) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_01_1
vinela_ful_15_01_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

વીણેલાં ફૂલ (2/40) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_40_1
vinela_ful_02_40_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (2/39) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_39_1
vinela_ful_02_39_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

વીણેલાં ફૂલ (2/38) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_38_1
vinela_ful_02_38_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (2/37) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_37_1
vinela_ful_02_37_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

વીણેલાં ફૂલ (2/36) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_36_1
vinela_ful_02_36_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

સ્વ-મૂલ્યાંકન

ઈન્ટરનેટ ઉપરથી ચૂંટેલા શ્રેષ્ઠ અંગ્રેજી લેખો ભાષાંતર કરી, સારા વિચારો વાચકો સુધી પહોંચાડવાનો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ શ્રી વિકાસ નાયકે કર્યો છે. આ બધા લેખો કથા કોર્નર નામના પુસ્તક રૂપે સંગ્રહિત કરીને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યાં છે.

katha_kornar_3

[ઈન્ટરનેટ કોર્નર, કથા કોર્નર, ગુજરાતી ભાષાંતરઃ શ્રી વિકાસ ઘનશ્યામ નાયક, પ્રકાશકઃ ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળનાકા સામે, પંચવટી પહેલી લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪, ફોનઃ૨૬૫૬૪૨૭૯, કુલ પાનાઃ૧૨૮, કિંમતઃ૮૫ રૂ.]

Categories: કથા કોર્નર, ટુંકી વાર્તા | Tags: | Leave a comment

Blog at WordPress.com.