ઠાકુર – મા – સ્વામીજી

2

ઈશ્વરપ્રાપ્તિ એ જ માનવ જીવનનું ધ્યેય છે.
– શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ

3

જો શાંતિ ઇચ્છતાં હો તો કોઇના દોષ જોતા નહિ.
દોષ જોજો પોતાના, જગતને પોતાનું કરી લેતા શીખો.
– શ્રી મા શારદાદેવી

104

ઊઠો, જાગો અને ધ્યેયપ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો.
– સ્વામી વિવેકાનંદ

Categories: રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: