અકળ તારી લીલા ! – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૨૮ – હરિશ્ચન્દ્ર)

vinela_ful_1_28_1
vinela_ful_1_28_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “અકળ તારી લીલા ! – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૨૮ – હરિશ્ચન્દ્ર)

  1. shirish dave

    Good story. Disclosure of Hypocricy

  2. wow..gud…

  3. Thank You,

  4. HEMAL VAISHNAV

    what a hypocrite…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: