વીણેલાં ફૂલ (2/22) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_22_1
vinela_ful_02_22_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (2/22) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. યશવંત ઠક્કર

    શુભ પ્રભાત. સરસ વાર્તા. વીંટી ભલે ખોટી હતી પણ ગોપાલનાં હૃદયમાં વસતો રામ ખોટો નહોતો!

  2. Very nice story.Bicharo Gopal!!

  3. HEMAL VAISHNAV

    this was too good…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: