વીણેલાં ફૂલ (13/5) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_05_1
vinela_ful_13_05_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/5) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. dr harish

    fine coment on talk talk and no work

  2. shirish dave

    નહાતી વખતે સાબુનો બચાવ કરવો હોય તો શરીરને ભીનુ કર્યા પહેલાં શરીરે સાબુ ઘસી લેવો, અને પછી લોટે લોટે નહાવું. ભીના શરીર ઉપર સાબુ ઘસ્યો હોય અને તે કાઢવામાં જેટલું પાણી વપરાય, તેના કરતાં, કોરા શરીરે સાબુ લગાડ્યો હોય તો તે સાબુ કાઢવા માટે બહુ ઓછા પાણીની જરુર પડે. અને સાબુ તો ઓછામાં ઓછો વપરાય.

    જય માતાજી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: