ઓટલાને રેઢો મુકીને ઈનામો જીતવામાં પ્રવૃત્ત તેવા બ્લોગલાડીલા યશવંત ભાઈને બ્લોગલે બ્લોગલે અભીનંદન

હવે કોઈ કહેશો કે ઉપરોક્ત બે મહાનુભાવોમાંથી યશવંતભાઈ કોણ છે? મેં તો માત્ર તેમને શબ્દદેહે જ જોયા છે.

Categories: આનંદ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “ઓટલાને રેઢો મુકીને ઈનામો જીતવામાં પ્રવૃત્ત તેવા બ્લોગલાડીલા યશવંત ભાઈને બ્લોગલે બ્લોગલે અભીનંદન

  1. ડાબેથી જોવા માડો, ભાઈલા…
    નિબંધ સ્પર્ધા – પ્રથમ પારિતોષિક : યશવંતભાઈ ઠક્કર (ચાલો ભાષાનું ગૌરવ વધારીએ) |
    ટૂંકી વાર્તા સ્પર્ધા – પ્રથમ પારિતોષિક : દશરથભાઈ પરમાર (ખરા બપોરનો ચોર) |
    નિબંધ સ્પર્ધા – દ્વિતીય પારિતોષિક : દર્શાબહેન કિકાણી (આપણી ભાષા આપણી સંસ્કૃતિ) |
    ટૂંકી વાર્તા સ્પર્ધા -દ્વિતીય પારિતોષિક : નીતાબહેન જોશી (ડચૂરો)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: