Posts Tagged With: ચડવું

પ્રેમમાં પડવું અને ચડવું – પત્ર

મિત્રો,

આ એક ગુરુ-શિષ્યા વચ્ચે થયેલા પત્રવ્યવહારનો એક નાનકડો પત્ર ગુરુએ શિષ્યાને લખેલ છે તે આપની સમક્ષ રજુ કરું છું. કદાચ વિચાર-પ્રેરક બની રહે.


Categories: ચિંતન, નિર્વાણધામ યોગાશ્રમ, પત્રો/પત્ર વ્યવહાર | Tags: , , , , | 1 Comment

Blog at WordPress.com.