સ્પર્ધા

મા તુજે સલામ

Categories: આનંદ, ઉત્સવ, ઊજવણી, દેશપ્રેમ, મારી વહાલી મા, રમત ગમત, સ્પર્ધા, હાસ્ય | Tags: , , | 1 Comment

સ્વામી વિવેકાનંદ વિષયક લેખિત ક્વીઝ સ્પર્ધા (રાજ્ય સ્તરીય)

નોંધ: સ્પર્ધામાં પ્રવેશની તારીખ ૫/૧/૨૦૧૧ સુધી લંબાવવામાં આવેલ છે.

Categories: શિક્ષણ, શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, સ્પર્ધા, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.