વર્ડપ્રેસ

દ્વાર બંધ

મીત્રો,

આજથી ૨૦૧૨માં કોઈ પણ નવી પોસ્ટ માટેના દ્વાર કાયમ માટે બંધ છે.

અલબત્ત આ બ્લોગના દ્વાર સહુ કોઈને માટે હંમેશા ખુલ્લા છે. (વર્ડપ્રેસની મહેરબાની રહે ત્યાં સુધી)

અહીં કદાચ તમને ગમે તેવું કાઈ ન યે મળે તેમ છતાં ઉપયોગી થાય તેવું કશુંક મળી પણ રહે.

સારા / નરસા / વ્હાલા / દવલા / ગમતીલા / અણગમતીલા / બુદ્ધુઓ / વિદ્વાનો / બાળકો / વડીલો / સ્ત્રીઓ / પુરુષો / વ્યંઢળો / નમ્ર / અહંકારી / ઋજુ / ઉદ્ધત કોઈ પણ દેશ, જાતી, ધર્મ કે વિચારસરણી ધરાવતા પ્રત્યેક મનુષ્યોનું હર હંમેશ અહીં સ્વાગત છે.

આવજો અને આવતા રહેજો !

અલવિદા ૨૦૧૨.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 70,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Categories: વર્ડપ્રેસ | Tags: | 4 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.