રમત ગમત

મા તુજે સલામ

Categories: આનંદ, ઉત્સવ, ઊજવણી, દેશપ્રેમ, મારી વહાલી મા, રમત ગમત, સ્પર્ધા, હાસ્ય | Tags: , , | 1 Comment

આ તો રમત છે

જીત પણ મળે – આ તો રમત છે
હાર પણ મળે – આ તો રમત છે
ટાઈ પણ મળે – આ તો રમત છે

જીત મળે તો – જીત મુબારક
હાર મળે તો – હાર મુબારક
સહુને યારો – ટાઈ મુબારક

નથી હારનો ગમ
નથી જીતનો હર્ષ
આ તો ટાઈ છે – માણ્યો રમતનો આનંદ

Categories: રમત ગમત | Tags: , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.