મૌન

મૌન શું છે (૩૦) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

જે મંદ અધિકારી છે તેણે પ્રથમ સંકીર્ણ નામમાં મનને જોડાવું જોઈએ.

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૯) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

તજ્જપ તદર્થ ભાવનાં

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૮) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

પરમાત્માનું મુખ્ય નામ સોSહં છે.

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૭) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

મનને પરમાત્માભિમુખ કર્યા પછી તેના નામ અને જપમાં જોડવું જોઈએ.

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૬) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

સંસારાભિમુખ થયેલ મનને અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી જ પરમાત્માભિમુખ કરી શકાય છે.


bg_6_35-36-001


Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૫) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

ગ્રહણ અને ત્યાગ બંને મનના હિસ્સા છે.


Vitrag-001


Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૪) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

અર્જુનનો પ્રશ્ન: મન સ્વભાવથી ચંચળ છે તેને વશ કેમ કરવું?


bg_6_33


Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૩) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

મનના મૌનમાં જવા માટે સંસારની વાસનાથી મનને પાછું વાળવું આવશ્યક છે

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૨) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

મૌન જડ કે હઠાગ્રહપૂર્વક ન હોવું જોઈએ

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

મૌન શું છે (૨૧) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

કોઈ પણ કામ કરવાનું બંધન પ્રાપ્ત ન થાય

Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.