ગુજરાત

રણોત્સવમાં ઇતિહાસબોધ – વિષ્ણુ પંડ્યા

નોંધ: આ લેખ દર પંદર દિવસે પ્રગટ થતાં સામયિક “ગુજરાત” માંથી “સમયના હસ્તાક્ષર” વર્ગ હેઠળ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. “ગુજરાત” નું લવાજમ નીચેના સ્થળોએથી સ્વીકારાય છે. આ સીવાય લવાજમ સ્વીકારવા કોઈ ખાનગી વ્યક્તિ કે સંસ્થાને એજન્સી આપવામાં આવેલ નથી.

૧. માહિતી કમિશનરશ્રી ની કચેરી, બ્લોક નં,૭, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધિનગર – ૩૮૨૦૧૦.

૨. જિલ્લા મથકોએ આવેલી માહિતી કચેરીઓ.

૩. જિલ્લા મથકોએ આવેલા માહિતી કેન્દ્રો.

૪. સંપર્ક અધિકારીની કચેરી, ગુજરાત સરકાર, ખેતાન ભવન, પહેલા માળે, ૧૯૮, જે.તાતા માર્ગ,રીટ્ઝ હોટલ સામે, ચર્ચગેટ, મુંબઈ – ૪૦૦૦૨૦.

વાર્ષિક લવાજમ: રૂ.૫૦/-


Categories: ગુજરાત, નાટક | Tags: , , , | 1 Comment

શબ્દશ: – મુખ્યમંત્રીશ્રીના ઉદબોધનમાંથી


નોંધ: આ ઉદબોધન “ગુજરાત” ના ડીસેમ્બર-૨૦૧૦ અંકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.


Categories: ગુજરાત | Tags: , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.