કહેવત / રુઢીપ્રયોગ

આજની કહેવત

સામ સામી ખેંચાણી ને મારી આંખ મીંચાણી 🙂

Categories: કહેવત / રુઢીપ્રયોગ | Leave a comment

આજની કહેવત

પારકી આશ – સદા નીરાશ !

Categories: કહેવત / રુઢીપ્રયોગ | Tags: , , , | Leave a comment

આજની કહેવત

શેરને માથે સવાશેરે ય હોય ! 🙂

Categories: કહેવત / રુઢીપ્રયોગ | Tags: , , | Leave a comment

આજની કહેવત

સો સુનારકી,એક લુહારકી.

Categories: કહેવત / રુઢીપ્રયોગ | Tags: | Leave a comment

આજની કહેવત

તેલ જુવો, તેલની ધાર જુવો.

Categories: કહેવત / રુઢીપ્રયોગ | Tags: | Leave a comment

Blog at WordPress.com.