વિક્રમ સંવંત – ૨૦૭૭

વિક્રમ સંવંત – ૨૦૭૭

નવું વર્ષ

નવો ઉલ્લાસ

પ્રત્યેક ક્ષણ નવી અને તાજી

પ્રત્યેક ક્ષણને આનંદથી જીવીએ..

પ્રત્યેક ક્ષણે સ્વના ચૈતન્ય સ્વરૂપને સ્મરણમાં રાખીએ..

બધા સાથે પ્રેમથી હળીએ મળીએ..

કોઈ પણ બાબતથી ઉદ્વેગ ન પામીએ..

કોઈ પણ વાતનો ધોખો ન કરીએ..

સહજ સ્વાભાવિક સતત પુરુષાર્થ કરીએ..

જગત સાથે અનુકુલન સાધીએ..

જગન્નિયંતાને હમ્મેશા હૈયામાં રાખીએ..

શુભમ ભવતુ

મંગલમ ભવતુ

ૐૐૐ

નવા વર્ષની અઢળક શુભેચ્છાઓ..

Categories: ઉત્સવ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: