આજનું ચિંતન

ધર્મગ્રંથો ફુલદાનીમાં ગોઠવેલ ફુલો જેવા છે. જ્યારે ગુરુદેવ છોડ પર ઉગેલ પૂર્ણ વિકસીત સુગંધીત મનોહર ફુલ જેવા છે…

Categories: ચિંતન | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: