હે ભાઈ !

હે ભાઈ !

હે ભાઈ ! આ બજેટમાં હું કીધું?

હું તને કે’તો તો ને કે આ હેલીકોપ્ટરમાંથી ઉતરી ઉતરીને નેતાઓ ભાષણો આપવા આવે છે ઈ હાંભળવા જાઈશ નહી, તું માન્યો નહી, તને થયું કે આ નેતાઓ મફતમાં આપણને આટ આટલા પ્રવચનો હંભળાવવા આવે છે તો આપણે ય ટોળે ટોળા હાંભળવા જઈએ. પણ ઈ ભાષણો મફત નોતા, ઈ ભાષણો હારુ જેમણે હેલીકોપ્ટરો આપ્યાં તા, મેદાનો ભાડે રાખ્યા તા, મોટી મોટી જાહેરાતો આપી તી ઈ હંધાયના હવે આપણી ઉપર પાંચ વર્ષ હુંધી બીલ આવશે અને ઈ ય પાછા ચક્રવૃદ્ધી કરવેરા હારે.

Categories: હે ભાઈ ! | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: