હે ભાઈ !

હે ભાઈ !

હે ભાઈ ! આ જનધનનું બેંકમાં ફારમ ભરીને ખાતુ તો ખોલાવ્યું છે તો ઈમાં શું આપણા પરધાન મંત્રી ઓલ્યા કાળા ધનના પનદર લાખ રુપિયા આલવાના છે ઈ વાત સાચી?

અરે બાપા ઈ હંધુય ભુલી જાવ આ તમારુ ખેતર ખેડો છો ને ઈ જમીન તમારી પાંહે રહેવા દે ને તો યે ઉપરવાળાનો આભાર માનજો.

હે ભાઈ ! હાંભળ્યું છે કે ઓલ્યો રામદેવ બાબો આ અમીત શાહના છોકરાના લગનમાં આવ્યો તો ઈ અમીતને હમજાવવા જ આવ્યો હશેને કે ભાઈ કાળા નાણાં લઈને આ ગરીબોને જન ધન ખાતામાં આલો.

બાપા બાપા તમે તો હાવ ભોળા, ઈ બાબો તો હવે Z + ની સુરક્ષામાં ફરે છે ઈને ગરીબોની હું પડી હોય?

હે ભાઈ ! પણ ઈ તો રામલીલા મેદાનમાં લીલા કરતો હતો ને બાઈડીના કપડા પહેરીને ભાગ્યોતો યે ખરો તો ઈને કાળા નાણાનું કાઈ નહીં દાઝતું હોય?

બાપા બાપા ઈને તો ટીવીમાં પેટ હંકોચી ફુલાવીને ને ચોપડીયું અને ઔષધીયું વેચીને બેટ ખરીદવાના હોય ઈ રામલીલા મેદાનમાં લીલા કરે તો જ ઈ ની ઉઠક બેઠક આ નેતાલોગ હારે થાઈ ને.

હે ભાઈ ! આ હાંભળ્યું છે કે અણ્ણાજી કાઈક ખેડુતની હારુ આંદોલન કરવાના છે તો એમાં અમારે જોડાવું કે નઈ?

બાપા ઈ હાચો માણહ છે ઈમ અત્યારે તો મને લાગે છે બાકી તો “ખળે ખબરું પડે” ઈ તમે ક્યાં નથી જાણતા. લ્યો ત્યારે રામ રામ.

Advertisements
Categories: હે ભાઈ ! | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: