ધ્યાનના પ્રયોગો (૨૮)

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ ।
उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥

क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है ॥27॥

જે નિષ્પાપ છે અને જેનો રજોગુણ શાંત થઈ ચુક્યો છે, તથા જેનું મન સમ્યક રીતે શાન્ત નિર્મળ થઈ ગયું છે, એવા આ બ્રહ્મરૂપ બનેલા યોગીને ચોક્કસ જ ઉત્તમ સાત્વિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥

वह पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनन्त आनंद का अनुभव करता है ॥28॥

આ પ્રમાણે પોતે-પોતાને નિરંતર પરમાત્મામાં જોડતો રહીને નિષ્પાપ યોગી સુખપૂર્વક બ્રહ્મપ્રાપ્તિરૂપ અનંત સુખનો અનુભવ કરે છે.

સામાન્ય રીતે લૌકિક માન્યતાઓ એવી છે કે સુખ, ભોગ અને ઐશ્વર્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભૌતિક જગતમાં સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરનાર સફળ ગણાય છે અને સફળ માણસ સુખી હોય છે તેવી માન્યતા લોકો ધરાવતા હોય છે.

અહીં સુખી થવા માટે તદ્દન જુદી જ વાત કરવામાં આવી છે. અહીં કશું પ્રાપ્ત કરવાને લીધે કે કશી સિદ્ધિ મેળવવાને લીધે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેવું નથી તેમ સ્પષ્ટ જણાય છે. જે વ્યક્તિ નિષ્પાપ છે અને જેનો રજોગુણ શાંત થઈ ગયો છે તથા જેનું મન સંપૂર્ણ પણે વાસનારહિત થઈને સારી રીતે નિર્મળ અને શાંત થઈ ગયું છે તે સુખી છે.

તમોગુણ અને રજોગુણની નિવૃત્તિ થતા વ્યક્તિ સત્વગુણનું સાત્વિક સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. તે સુખમાં પણ અટવાયેલા ન રહીને જે વ્યક્તિ પોતાને નિરંતર પરમાત્મામાં જોડતો રહે છે તે છેવટે ત્રણેય ગુણોથી અતિત તેવું બ્રહ્મનું અનંત સુખ મેળવે છે.

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, ભગવદ ગીતા | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: