આઘાત તો છે

દોસ્ત, હું તને ભુલી નહીં શકુ.

Advertisements
Categories: આઘાત/શોક/દુ:ખ | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આઘાત તો છે

  1. ગોવીન્દ મારુ

    ગુજરાતી ભાષાનો મહાન સેવક ગુમાવ્યો…

  2. ગુજરાતી બ્લોગ જગતનો ઝગમગતો તારલો ખરી પડ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: