“સાક્ષીભાવ” ની શ્રાવ્ય આવૃત્તિ

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભારતના આગામી વડાપ્રધાન પદના દાવેદાર શ્રી નરેન્દ્ર મોદી લીખીત “સાક્ષીભાવ” ની શ્રાવ્ય આવૃત્તિ સાંભળવા માટે ક્લિક કરો.


નોંધ: આ બ્લોગ પર ઈશ્વર સીવાય કોઈની ભક્તિ કરવામાં આવતી નથી જો કે મનુષ્યોમાં રહેલા સારા નરસાં પાસાને ઉજાગર કરવાનો અહીં કોઈ છોછ નથી.


Categories: ચિંતન | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: