આ બ્લોગના વાચકો જોગ એક સુચના

મિત્રો,

આ બ્લોગ પર વિચિત્ર જોડણીમાં લખવામાં આવે છે તેની સહુ વાચકોએ નોંધ લેવી.

મારી માન્યતા પ્રમાણે વિચિત્ર જોડણી જ સર્વશ્રેષ્ઠ જોડણી છે અને તેને કોઈની માન્યતાની જરુર એટલા માટે નથી કારણકે મોટા મોટા સાહિત્યકારો વાર તહેવારે વિચિત્ર જોડણીમાં લખતાં જ હોય છે.

Categories: અવનવું | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: