અધધધધ.. ૪૦ પાનાની eBook અને ૪૩.૩ mb ની File Size

દોસ્તો,

તમે જાણો છો કે હમણાં હું eBook બનાવતા શીખું છું. આજે મેં એક eBook બનાવી.

પાનાની સંખ્યા – ૪૦
File Size – 43.3 MB

હવે ૪૦ પાનાની eBook વાંચવા કોણ ૪૩.૩ MB સ્ટોરેજનો ખર્ચ કરે?

કોઈ ન કરે.

પણ જો તેમાં ૩૩ ગીતો અને શ્રી વિનોદ જોષીની પ્રસ્તાવના સાંભળવા મળે તો?

ફરીથી વાંચો – ૩૩ ગીતો અને શ્રી વિનોદ જોશીની પ્રસ્તાવના સાંભળવા મળે તો?

વાંચવા નહીં સાંભળવા મળે તો?

ગીતો યે પાછા કોના લખેલા?

કવી શ્રી પ્રહલાદ પારેખના ’બારી બહાર’ અને ’સરવાણી’ માંથી ચૂંટેલા.

બોલો હવે તો તમે આ eBook સાંભળવા માટે તૈયાર થશો ને?

તો કોની રાહ જુવો છો?

ગીતવર્ષા પર ક્લિક કરો…

Download કરો.

પ્રત્યેક ગીતની નીચેની છબી પર ક્લિક કરીને આરામથી આંખો બંધ કરીને સાંભળો અથવા તો સાથે સાથે વાંચતા જાવ અને ગણગણતા જાવ.

અને હા, આ ગીતવર્ષા આપને શેના જેવી લાગી તે કહેવાનું ભુલી તો નહીં જાવ ને?

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, eBook | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “અધધધધ.. ૪૦ પાનાની eBook અને ૪૩.૩ mb ની File Size

  1. ગોવીન્દ મારુ

    Acrobat has encountered an error while playing this media…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: