મૌન શું છે (૨૬) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

સંસારાભિમુખ થયેલ મનને અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી જ પરમાત્માભિમુખ કરી શકાય છે.


bg_6_35-36-001


Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: