મૌન શું છે (૧૧) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

ઈશ્વર સૃષ્ટિના દરેક જીવાત્માને પોતપોતાની ભાષા હોય છે.


images_044


Advertisements
Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: