મૌન શું છે (૯) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

ચૈતન્યથી મન ઉત્કૃષ્ટ થઈને પોતપોતાના સંસારનો ફેલાવો કરે છે.


images_005


Advertisements
Categories: ચિંતન, મૌન | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “મૌન શું છે (૯) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

  1. श्री अमृतभाई, हजी आपनो गुजराती ईमेल नथी वांची शकातो. तमे पीडीएफ मोकलो तो वंचाशे…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: