આજની કહેવત

ન મામા કરતાં કહેણો મામો શું ખોટો? – કહેવત

કહેણો મામો શું મામાની બધી જવાબદારી નીભાવી શકે?

હા અને ના – એ તો મામો કેવો છે તેના પર આધાર છે.

ન લોકપાલ કરતાં કહેણો લોકપાલ શું ખોટો? – અણ્ણા હજારે

કહેણો લોકપાલ કોને પાંજરામાં પુરી શકશે?

ઉંદર, સિંહ કે પોપટ કોને પાંજરામાં પૂરવો એ તો કહેણો લોકપાલ કેવો છે તેના પર આધાર છે.

Categories: સમાચાર | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: