બુદ્ધત્વ પામવા શું કરવુ?

gautam buddha

બુદ્ધ પુર્ણીમા તો દર વર્ષે ઉજવીએ છીએ, બુદ્ધત્વ પામવા શું કરવું?

Categories: ઊજવણી, ચિંતન, જન્મદિવસ, પ્રશ્નાર્થ | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: