અનટુ ધિસ લાસ્ટ – ચાલો વાંચીએ (૪)

Un_to_This_Last_1

મિત્રો,

અનટુ ધીસ લાસ્ટમાં અર્થ શાસ્ત્રને લગતાં ચાર નિબંધો છે. દરેક નિબંધમાં ફકરાઓ છે. આ ફકરાઓમાં શું છે તેની સંક્ષિપ્ત સાર-સારણી નિબંધ પૂર્વે આપવામાં આવેલ છે.

નિબંધ – ૧, પ્રતિષ્ઠાના મૂળ

કેન્દ્રવર્તી વિચાર : સમાજનાં ધારણ-પોષણ અને વિકાસનો માર્ગ વ્યક્તિનાં પ્રેમમય ત્યાગ-પ્રધાન જીવન વડે રચાય છે. આ માર્ગ સ્વીકારીને ચાલતા વ્યવસાય અન્યનું ધન છિનવી લેવાની ગીધવૃત્તિનો ત્યાગ કરે છે અને તે જ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા પામે છે, બીજા નહીં.

તેમાં કુલ ૭૫ ફકરા છે.

આજે આપણે પ્રથમ નિબંધના ૨૧ થી ૩૬ ફકરાનો સાર પુસ્તકમાંથી અક્ષરશ: વાંચશું.

૨૧ થી ૨૩. પ્રેમનો નિયમ વિશ્વવ્યાપી છે.

૨૪-૨૫. પ્રેમભાવ આર્થિક વ્યવહારમાં પણ પ્રેરક-ચાલક છે.

૨૬ થી ૨૮. સૈન્યમાં પ્રેમસંબંધ જીવંત હોય છે.

૨૯-૩૦. નફા માટેની વ્યાપારી ગણતરીમાં પ્રેમ નથી.

૩૧. પ્રેમનું વ્યવહાર વડે આચરણ શક્ય છે. શ્રમિકને જીવનધોરણની સલામતી આપનાર સિદ્ધાંત આપવાને બદલે અર્થશાસ્ત્રીઓએ નીચામાં નીચા વેતન વ્યાજબી ઠેરવનાર અનૈતિક મૂડીવાદનો સમર્થક ’વેતનનો લોખંડી સિદ્ધાંત’ આપ્યો. તેથી સમાજમાં પ્રેમભાવને સ્થાને સંઘર્ષની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે.

૩૨ થી ૩૬. વેતનમાં શ્રમિકના ન્યાયનું સર્વોપરિ મૂલ્ય બનવું જોઈએ, માલિકના નફાનું નહીં.


પુસ્તક પ્રાપ્તિ માટે નેટ ગુર્જરી પરની પોસ્ટ વાંચો.


Categories: વાંચન | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: