ક્યારે ’કા…કા…’ કરશે આ મૂંગો જીવ ? – વીણેલાં ફૂલ (૧૬/૪)

Child_Crow


Vinela_Ful_16_4_1

Vinela_Ful_16_4_2


Free_Crow

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: