હું જ સાચો છુ – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદગિરિજી

hujsacho

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હું જ સાચો છુ – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદગિરિજી

  1. વાદ (દલીલ) ખરાબ વસ્તુ નથી, પરંતુ તેમાં અહંકાર અને રાગદ્વેષ ભળે એટલે તે વિવાદ કહેવાય છે, જીજ્ઞાસા અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ઇચ્છા ભળે તો તે સંવાદ કહેવાય છે. સ્વામીજીએ કેટલી સરળ ભાષામાં મહામુલું જ્ઞાન આપી દીધું !
    “સત્ય છુપાયું પ્રકૃતિ પડદે,
    જુઠા પછી વાદ કરાવે છે.
    અસલનો કદી અણસાર નાવે,
    એવી ભ્રમણા નખાવે છે.” —— અને અંતે ભ્રમણા ભાંગવાનો મારગ પણ… “સચ્ચિદાનંદ સાચો…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: