સૌંદર્ય હૃદયમાં હોય છે – APJ Abdul Kalam

APJ

Categories: પ્રેરણાદાયી સાહિત્ય, સૌંદર્ય | Tags: , , | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “સૌંદર્ય હૃદયમાં હોય છે – APJ Abdul Kalam

 1. કલામ સાહેબની તદ્દન સાચી વાત અતુલભાઇ,

  સૌદર્ય સારું ના હોય તો એને “સારા સ્વભાવ”થી પુરી શકાય છે, પણ સ્વાભાવ સારો ના હોય તો એને ગમે તેટલા “સારા સૌદર્ય” થી કદાપિ પુરી શકાતું નથી. 🙂

 2. ઉમદા અવતરણ.
  અને હવે માઠું ન લગાડો તો,
  “હ્રદય” (hradaya) નહિ, “હૃદય” (hRudaya).
  (http://www.gujaratilexicon.com/dictionary/GG/%E0%AA%B9%E0%AB%83%E0%AA%A6%E0%AA%AF/)

  • સંઘશક્તિ સામે મારું શું ગજુ? ચાલો સુધારી લીધું 🙂

   બાળકો અથવા તો બાળકબુદ્ધિ હોય તેને વારે વારે માઠું લાગી જાય. હું ધીરે ધીરે બાળકમાથી કીશોર થવાનો પ્રયાસ કરું છું એટલે હવે માઠું લગાડવાનું ઓછું થશે 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: