હું હિંદ પાછો ફરું છું – યોગી કથામૃત (૪૦)

હું હિંદ પાછો ફરું છું

પરમહંસ: યોગાનંદ

પરમહંસ: યોગાનંદ


૫ જાન્યુઆરી : પરમહંસ: યોગાનંદનો જન્મદિવસયોગી કથામૃતના અગાઉના પ્રકરણો વાંચવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરશો:
યોગી કથામૃત


પરમહંસ: યોગાનંદ વિશે વધુ માહિતિ wikipedia પર


Categories: યોગી કથામૃત | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હું હિંદ પાછો ફરું છું – યોગી કથામૃત (૪૦)

  1. પરમ આદરણીય યોગાનંદજી.

    સદ્ભાગ્યે એમનું જીવનચરિત્ર મારી કને છે. વાંચવામાં અનેરો આનંદ મળતો રહ્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: