હું વાંચુ છું….

સવાલ: અતુલ હમણા તું શું વાંચે છે?

જવાબ: The Breath of Life

હમણાં WordPress માં કશાક Updation ચાલતા હોવાથી નવી પોસ્ટ લખવામાં તથા સુધારવામાં તકલીફ પડે છે. તમનેય પડે છે કે આ મારી એકલાની સમસ્યા છે?

ઉપરોક્ત પુસ્તક મારી જેમ On Line વાંચવા માટે નીચે આપેલ Link આપના Browserમાં Copy કરીને પછી Enter દબાવવાથી આપ પણ આ e-Book વાંચી શકશો.

http://breathmeditation.org/wp-content/uploads/Breath-of-Life.pdf

વાંચ્યા પછી શ્વાસ-ઉચ્છવાસને અવલોકવાનું ન ભૂલશો.

Categories: વાંચન આધારિત | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: