સાચો જવાબ આપો

આપણું સામાન્ય જ્ઞાન ઘણી વખત કાચું હોય છે.

એક વેપારી ૫૦૦ ગ્રાહકોને એક વર્ષમાં ૨૫ કરોડ રુપિયાનો માલ વેચે તો તેનું ટર્ન-ઓવર ૨૫ કરોડ રુપિયા કહેવાય પણ શું તેણે ૨૫ કરોડ ગ્રાહકોને માલ વેચ્યો તેમ કહેવાય?

એક અખબાર રોજની ૧૦,૦૦૦ નકલ છાપતું હોય તો તેનો ફેલાવો એક વર્ષમાં ૩૬૫,૦૦,૦૦ નકલનો કહેવાય કે ૧૦,૦૦૦ નકલનો?

હવે તમે સમજી ગયા હશો કે મારો ઈશારો વાચક અને ક્લિકની ભેળસેળ ન સમજતા બ્લોગરો પરત્વે છે.

કોઈ બ્લોગ પર x વાચકો દ્વારા y વર્ષમાં z ક્લિક્સ થાય તો તે બ્લોગના વાચકોની સંખ્યા કેટલી?

૧. x
૨. y
૩. z

કોણ સાચો જવાબ આપશે?

Categories: અવનવું | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “સાચો જવાબ આપો

  1. સાચો જવાબ કદાચ આ પોસ્ટમાંથી મળી જશે!
    http://funngyan.com/2011/01/29/clicks/

    • આભાર વિનયભાઈ,

      સાચો જવાબ વિશે મને ખબર હતી પણ નવા બ્લોગરો આ ભેદ જાણતા નથી હોતા. આપની આ પોસ્ટની લિંકથી તેમની આંખો ઉઘડશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: