આજનું ચિંતન – આપણે શું વિચારીએ છીએ?

પશુઓનું જીવન માત્ર આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન આટલી બાબતમાં જ પુર્ણ થઈ જાય છે. મનુષ્યનો જન્મ આવા ક્ષુલ્લક હેતુઓ માટે થયો નથી. જે મનુષ્યનું ચિત્તતંત્ર આ ચાર બાબતોથી ઉપર ઉઠીને વધારે ઉન્નત ભાવો વ્યક્ત કરી શકે તે જ મનુષ્ય કહેવરાવવાને લાયક છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: