આટલું ગુંચવી નાખવા માટે પુરતું છે

આત્મા,
અંત:કરણ,
પ્રાણ,
ઈંદ્રિયો,
શરીર અને જગત ;
આટલું જ તો છે.

પણ

આટલું ગુંચવી નાખવા માટે પુરતું છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આટલું ગુંચવી નાખવા માટે પુરતું છે

  1. અતુલભાઈ, વિષય સારો છે. વિસ્તારથી લખો.

  2. Vistaar janava mate, gita vanchavi padshe :)…Khub detail maa samajavel che. Atul bhai hun samaju chu tamari lagni ne. Aana ukel ma janmara viti jaay che.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: