દિવ્ય ધ્યેય કી ઓર તપસ્વી જીવન ભર અવિચલ ચલતા હૈ

દિવ્ય ધ્યેય કી ઓર તપસ્વી જીવન ભર અવિચલ ચલતા હૈ ||

સજ ધજ કર આએ આકર્ષણ પગ પગ પર ઝૂમતે પ્રલોભન
હો કર સબ સે વિમુખ બટોહી પથ પર સંભલ સંભલ બઢતા હૈ ||

અમર તત્વ કી અમિટ સાધના પ્રાણો મે ઉત્સર્ગ કામના
જીવન કા શાશ્વત વ્રત લે કર સાધક હઁસ કણ કણ ગલતા હૈ ||

સફલ વિફલ ઔર આસ નિરાશા ઇસ કી ઓર કહાઁ જિજ્ઞાસા
બીહડતા મે રાહ બનાતા રાહી મચલ મચલ ચલતા હૈ ||

પતઝડ કે ઝંઝાવાતોં મે જગ કે ઘાતોં પ્રતિઘાતોં મે
સુરભિ લુટાતા સુમન સિહરતા નિર્જનતા મે ભી ખિલતા હૈ ||


સાંભળવા માટે : ક્લિક કરો


Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: