આજનું ચિંતન

નગ્નતા દેખાડવાનો આટલો બધો શોખ હોય તો માત્ર નગ્ન સ્ત્રીઓ જ શા માટે? નગ્ન પુરુષો શા માટે નહીં? કે પછી પુરુષ તો કપડાં પહેર્યા હોય તો યે નાગો જ હોય છે?

Categories: ચિંતન, પ્રશ્નાર્થ | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: