આજનું ચિંતન

પ્રત્યેક પ્રજાને એવા શાસકો જ મળે છે કે જેને માટે તે લાયક હોય.

જેવું ટોળું તેવો નેતા.

જેવી પ્રજા તેવો રાજા.

જેવી શ્રદ્ધા તેવા દેવ.

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: